สมการเส้นตรงของกราฟเส้นตรง

http://learners.in.th/file/n-uchdara/graph-line1.ppt