นโยบายเบอร์  ๑  พรรคเซนต์นิวบอร์น

 ๑.จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  และส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและดนตรี
 ๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง
 ๓.รณรงค์เรื่องประหยัดพลังงาน
 ๔.ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 ๕.รณรงค์ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
                  

 

    คำขวัญ 
    อนาคตก้าวไกล และชีวิตที่สดใส 
 ถ้าพวกเราร่วมใจ พร้อมก้าวไปกับเซนต์นิวบอร์น

             หวังว่า"นโยบายของพรรค"จะเป็นประโยชน์แก่ชาวฟ้า ขาว ทุกคนนะครับ