การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาเรียน

 

 

 

 

 

 

เสนอ

 

ดร.บัญชา สำรวยรื่น

 

 

 

 

 

จัดทำโดย

 

พรทิพย์ โมมะเกลือ

กุลธิดา   ชูเสน

สุรณรงค์   แก้วประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา การสื่อสารวิทยาศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


Research Synthesis in The Field of Science

 

 

 

 

 

 

 

 

Present to

Prof. Buncha Samruayruen

 

 

 

 

Made By

 
Pornthip Monakluea

Kultida Choosan

Suranarong Keawprasong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This report is part of Science Communication Subject

Term 1 Year 2013


 

 


การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขารียน

ชื่อเรื่อง : การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4

ชื่อผู้จัดทำ : นางสาวสุพิน ชีวะวงศ์

สถาบัน   : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4

2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน ประกอบการเรียน

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2) เก็บรวบรวมข้อมูล

3) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

1) ค่าเฉลี่ย (X)

2) ค่าที (t-test)

3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

กลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร

      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และโรงเรียนชัยมงคลพิทยา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

กลุ่มตัวอย่าง

       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนทุ่ง เสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 45 คน

 

ผลการวิจัย

       1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.62 / 81.49 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

       2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1

       3) ความคิดเห็นต่อการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก

การใช้ ITในงานวิจัย

1) ใช้โปรแกรม

    - Macromedia Flash8

    - Macromedia Dreamweaver8

    - Adobe PhotoShop

    - Java Scrip

    - ภาษา PHP และ My SQL

    1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนวิชาชีววิทยาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http//ebook.soonthorn.ac.th

    2) โปรแกรมอ่านข้อมูลบนเว็บ (Web Browser) Internet Explorer 5.0 ขึ้นไปในการตรวจสอบการนำเสนอ

    3) ใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ชื่อเรื่อง : การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ชื่อผู้จัดทำ       :     นางสาวจีรวัสส์   เรือนพันธ์

สถาบัน         :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1) สำรวจและจัดทำรายการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- สร้างแบบสำรวจแหล่งเรียนรู้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เคียง

- สร้างแบบสำรวจแหล่งเรียนรู้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เคียง

- สร้างแบบสำรวจแหล่งเรียนรู้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เคียง

- สร้างแบบสำรวจแหล่งเรียนรู้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เคียง

- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

    1) ค่าเฉลี่ย (X)

    2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

    3) การทดสอบค่าที (t-test)

กลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร

      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มตัวอย่าง

      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน

ผลการวิจัย

       1) แหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้แก่

                             - สวนสัตว์เชียงใหม่

                             - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

                             - พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิต

                             - อาคารชีววิทยา 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   

                             - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

                             - อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

          2) นักเรียนได้รับการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประกอบการสอน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.5

การใช้ IT ในงานวิจัย

                             - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง:การสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช โดยเรียนผ่านเว็บเพื่อการศึกษาบนอินเทอร์เน็ต

ชื่อผู้จัดทำ       :     นายนพดล บุญภา

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

  • พัฒนาเว็บเพื่อการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช
  • ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการเรียนด้วยเว็บเพื่อการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

      1. เว็บเพื่อการศึกษาบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช

      2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช

      3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียนผ่านเว็บเพื่อการศึกษาบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • การเก็บรวบรวมข้อมูล
  • การวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ทำการสุ่มแบบกลุ่มมา 1 ห้องเรียน จำนวน 39 คน

ผลการวิจัย

      1. เว็บเพื่อการศึกษาบนอินเทอร์เน็ต เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.09/80.19 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการเรียนโดยใช้เว็บเพื่อการศึกษาบนอินเทอร์เน็ต เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืชสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

      3. ความคิดเห็นต่อการเรียนวิชาชีววิทยาโดยเว็บเพื่อการศึกษาบนอินเทอร์เน็ตเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับปานกลาง

การใช้เทคโนโลยีในการวิจัย

  1. โปรแกรมช่วยสร้างเว็บไซต์ (HTML Editor) ได้แก่ MacromediaDreamwearver8

    2. โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ Macromedia Flash8 และ Adobe PhotoShop

    3. แบบฝึกหัดและแบบทดสอบใช้โปรแกรมภาษา Java Scrip

    4. ทำฐานข้อมูลใช้โปรแกรมภาษา PHP และ MySQL

    5. โปรแกรมอ่านข้อมูลบนเว็บ (Web Browser) Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป

    6. โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด

 

ชื่อเรื่อง : ผลของการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้รูปแบบ ED3 U ร่วมกับคอมพิวเตอร์ สถานการณ์จำลองที่มีต่อทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อผู้วิจัย : นายชัยณรงค์ แก้วสุก

หลักสูตร : ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา : การศึกษาวิทยาศาสตร์

ภาควิชาหลักสูตร : การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

คณะ : ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551

วัตถุประสงค์  

         1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างกลุ่มที่เรียนโดย ใช้แบบการสอน ED3 U ร่วมกับคอมพิวเตอร์สถานการณ์จำลองกับกลุ่มที่เรียนตามแบบปกติ

         2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ชีววิทยาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้แบบการสอน ED3 U ร่วมกับคอมพิวเตอร์สถานการณ์จำลองและกลุ่มที่เรียนตามแบบปกติ

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

       - ประชากรของการวิจัย

            นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่

       - กลุ่มตัวอย่าง

            นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550

          - เครื่องมือในการวิจัย

            แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา

ผลการวิจัย

          นักเรียนที่เรียนชีววิทยาโดยใช้รูปแบบการสอนED3 U ร่วมกับคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนชีววิทยาตามแบบปกติอย่ามีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ เนื่องจากนักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการสังเกต การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน และการกำหนดและควบคุมตัวแปรจากคอมพิวเตอร์สถานการณ์จำลองที่ผู้สอนใช้ร่วมกับเนื้อหาชีววิทยา

เทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการวิจัย

1. ขั้นตอนในการออกแบบเครื่องมือ โดยใช้คอมพิวเตอร์

                   - โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

2. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ โดยใช้คอมพิวเตอร์

                   - โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

3. ขั้นตอนในการจำลองสถานการณ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์

                   - โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

                   - โปรแกรม Adobe Flash Player Plug-in

                   -โปรแกรม Adobe Flash Player

                   -โปรแกรม Microsoft PowerPoint Slide

                   -ปากกาเลเซอร์ Laser Pointer

4. ขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์

                   - โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome

5. ขั้นตอนในการวิเคราะห์งานวิจัย โดยใช้คอมพิวเตอร์

                   - โปรแกรม SPSS

6. ขั้นตอนในการนำเสนองานวิจัย โดยใช้คอมพิวเตอร์

                   - เครื่องฉายภาพแอลซีดี LCD Projector

                   - เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ Overhead Projector

                   - โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

7. ขั้นตอนในการเผยแพร่และตีพิมพ์งานวิจัย โดยใช้คอมพิวเตอร์

                   - โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Thailis

                   - โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Chulalongkorn University

 

ชื่อเรื่อง :ผลของการเรียนรู้ด้วยการออกแบบที่มีต่อมโนทัศน์ทางชีววิทยาและความสามารถในการสร้างแบบจำลองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวปิยะณัฐ นันทการณ์

หลักสูตร : ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา : การศึกษาวิทยาศาสตร์

ภาควิชา : หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

คณะ : ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551

วัตถุประสงค์  

       1. เพื่อศึกษามโนทัศน์ทางชีววิทยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหลังการเรียนรู้ด้วยการ ออกแบบ  

       2. เพื่อศึกษาความสมารถในการสร้างแบบจำลองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหลังการ เรียนรู้ด้วยการออกแบบ

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

ประชากรของการวิจัย

       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาลำปาง เขต 1

กลุ่มตัวอย่าง

       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 1

- เครื่องมือในการวิจัย

       แบบวัดมโนทัศน์ทางชีววิทยาและแบบประเมินความสามารถในการสร้างแบบจำลอง

ผลการวิจัย

       นักเรียนที่เรียนชีววิทยาโดยใช้การเรียนรู้ด้วยการออกแบบที่มีต่อมโนทัศน์ทางชีววิทยาและความสามารถในการสร้างแบบจำลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนชีววิทยาตามแบบปกติอย่ามีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะนักเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการสร้างแบบจำลอง นักเรียนได้สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองจาการลองผิดลองถูก นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ไปสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ เอกสาร ตำรา และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการวิจัย

1. ขั้นตอนในการออกแบบเครื่องมือ โดยใช้คอมพิวเตอร์

                   - โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

2. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ โดยใช้คอมพิวเตอร์

                   - โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

3. ขั้นตอนในการออกแบบที่มีต่อมโนทัศน์ทางชีววิทยาและความสามารถในการสร้างแบบจำลอง
                   - โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

                   - โปรแกรม Adobe Flash Player Plug-in

                   - โปรแกรม Adobe Flash Player

                   - โปรแกรม Microsoft PowerPoint Slide

                   - โปรแกรม สร้างมโนทัศน์ Semnet

                   - โปรแกรม สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ Math และ Science Teacher"s Helper

4. ขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์

                   - โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome

5. ขั้นตอนในการวิเคราะห์งานวิจัย โดยใช้คอมพิวเตอร์

                   - โปรแกรม SPSS

6. ขั้นตอนในการนำเสนองานวิจัย โดยใช้คอมพิวเตอร์

                   - เครื่องฉายภาพแอลซีดี LCD Projector

                   - เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ Overhead Projector

                   - โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

7. ขั้นตอนในการเผยแพร่และตีพิมพ์งานวิจัย โดยใช้คอมพิวเตอร์

                   - โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Thailis

                   - โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Chulalongkorn University