แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอยุธยา  ดิฉันจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวคือ  วัดใหญ่ชัยมงคล  ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จุดที่หนึ่งดิฉันพาเยี่ยมชมคือด้านหน้าคือแท่นขนาดใหญ่ป้ายชื่อวัด   จุดที่สองคือแผนที่ภายในวัดใหญ่ชัยมงคลและประวัติและความเป็นมาของวัด  ด้านหลังคือลานจอดรถ   จุดที่สามคือพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นพระวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร เพื่อใช้เป็นที่สักการะบูชา และปฏิบัติพระกรรมฐานของพระองค์    จุดที่สี่คือบริเวณรอบๆวัด  จุดที่ห้าคือพระอุโบสถตั้งอยู่ด้านหน้าพระเจดีย์ชัยมงคล เคยใช้เป็นที่เสี่ยงเทียนของ ขุนพิเรนทรเทพ เพื่อเป็นนิมิตหมายในการปราบขุนวรวงค์ษาและท้าวศรีสุดาจันทร์ ภายในประดิษฐาน พระพุทธชัยมงคล ซึ่งเป็นพระประธานของวัด  จุดที่หกคือระเบียงคด ซึ่งรายรอบพระเจดีย์ประดิษฐานด้วยพระพูทธรูปตลอดความยาวระเบียงคด โดยรอบพระเจดีย์     จุดที่เจ็ดคือพระพุทธรูป เจ้าแก้ว และ เจ้าไทเป็นพระพุทธรูปประจำเบื้องซ้ายและขวาของพระเจดีย์ชัยมงคล ซึ่งประดิษฐานภายในมณฑป   จุดที่แปดคือพระเจดีย์ภายนอกระเบียงคด   

วัดใหญ่ชัยมงคล Wat Yai Chai Mongkol จ.พระนครศรีอยุธยา  หรือชื่อเดิมคือ วัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าพระยาไท ตามพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โปรดเกล้า ให้สร้างและสถาปนาเป็นพระอาราม เมื่อปี พ.ศ. 1900 ภายหลังพระราชทานเพลิงพระศพพระราชโอรสทั้งสองคือ เจ้าแก้วและเจ้าไท ที่สิ้นพระชนม์จากอหิวาตกโรค ต่อมาใช้เป็นที่พำนักของพระภิกษุคณะป่าแก้ว ซึ่งมี สมเด็จพระวันรัต เป็นพระราชาคณะฝ่ายอรัญวาสี

              ภายในวัดใหญ่ชัยมงคล มีโบราณสถานสำคัญ ประกอบด้วย  พระอุโบสถ เดิมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง เคยเป็นสถานที่ซึ่ง ขุนพิเรนทรเทพ (สมเด็จพระมหาธรรมราชา พระบิดาสมเด็จพระนเรศวร) และคณะ ได้มาทำการ เสี่ยงเทียนอธิษฐาน เพื่อเป็นนิมิตหมายในการไปปราบขุนวรวงค์ษาและท้าวศรีสุดาจันทร์ หลังจากทำการสำเร็จ ได้อัญเชิญพระเฑียรราชา ลาผนวชจากวัดราชประดิษฐาน ขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภายในพระอุโบสถมี พระพุทธชัยมงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธาน สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง

       จุดที่น่าสนใจภายในวัดใหญ่ชัยมงคล ได้แก่ พระเจดีย์ชัยมงคล พระอุโบสถ พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ ตำหนักสมเด็จพระนเรศวร

        สถานที่ตั้งวัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่ที่ ถนนทางหลวง 3059 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         สุดท้ายดิฉันขอขอบคุณhttp://www.comingthailand.com/ayutthaya/wat-yaichaimongkol.html  ที่ให้ข้อมูลและประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล   และhttp://www.youtube.com/watch?v=Z6SePZ2646k   ที่ได้แบ่งปันให้ความรู้แก่คนอื่นที่สนใจหาความรู้หรือจะท่องเที่ยวที่วัดใหญ่ชัยมงคล