ประโยชน์ของแผนที่
1.ด้านการคิดดำเนินชิวิตประจำวัน ผู้ใช้แผนที่จะได้รับประโยชน์ ดังนี้
1.1 การเดินทาง ใช้แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคม ถนนและรถประจำทางเป็นต้น
1.2 สภาพลมฟ้าอากาศ ทราบถึงลักษณะของลมฟ้าอากาศของท้องถิ่นในแต่ละวัน

2. ด้านการศึกษา ใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน ช่วยให้เข้าใจเรื่องที่ศึกษาได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค และท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้
3.1พัฒนาการท่องเที่ยว ใช้แผนที่เป็นเครื่องมือเดินทางท่องเที่ยว
3.2พัฒนาการสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ
3.3พัฒนาการอนามัย สาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชากร
4. ด้านการปกครองและงานราชการ แผนที่ช่วยเสริมงานราชการ ดังนี้
4.1 กำหนดอาณาเขตของจังหวัดและประเทศให้แน่นอน
4.2 การเดินทางไปปฏิบัติราชการยังท้องถิ่นทุรกันดารสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. ด้านการทหาร แผนที่มีประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์การทหาร เช่น ทราบถึงเส้นทางการเดินทาง ทำเลที่ตั้ง และสภาพภูมิประเทศของพื้นที่สงคราม เป็นต้น