แผนที่ หมายถึง  การนำเอารูปภาพสิ่งต่างๆๆ บนพื้นผิวโลก  มาย่อส่วนให้เล็กลง แล้วนำมาเขียนลงกระดาษแผ่นราบ   สิ่งต่างๆบนพื้นโลกประกอบ  ไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  สิ่งเหล่านี้แสดงบนแผนที่โดยใช้สี เส้นหรือรูปร่างต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์แทน

   แผนที่แบ่งได้ดังนี้
     1.  แผนที่ภูมิประเทศ  
(Topographic Map) เป็นแผนที่ที่แสดงข้อมูลทั่วไปของพื้นผิวโลก เช่น แสดงสภาพภูมิประเทศ  เส้นชั้นความสูงเท่า ของประเทศไทย จัดทำโดยกรมแผนที่ทหาร  กระทรวงกลาโหม แผนที่ภูมิประเทศ ที่ใช้กันส่วนใหญ่ มี 2  มาตราส่วน ได้แก่   มาตราส่วนเล็ก  คือ 1 : 250,000 

    2 . แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) เป็นแผนที่ที่แสดงข้อมูลเพียง 1 – 2  เรื่องตามที่ต้องการเท่านั้น  แสดงข้อมูลที่ตั้งของเขื่อน  แหล่งแร่ธาตุ  ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ 

2.1  แผนที่ท่องเที่ยว  มีการจัดทำทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด จะเน้นข้อมูลด้านการเดินทาง เช่น เส้นทางถนน ทางรถไฟ ที่ตั้งจังหวัด  อำเภอ  สถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติ โบราณสถาน ที่พัก ร้านอาหาร

 2.2  แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคม  เป็นแผนที่ที่จัดทำขึ้นโดยกรมทางหลวง  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการคมนาคม ได้แก่ ถนน รถไพ สนามบิน เพื่อประโยชน์ใช้ในการกำหนดเส้นทางการเดินทาง  ระยะทาง  การหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหา  เส้นทางลัด  เป็นต้น