คำถามท้ายบทที่  5

1.อธิบายความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์คืออะไร และจำแนกมีลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ 4 กลุ่มนี้

ตอบ สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง สื่อที่ผลิตจากกระบวนการทางการพิมพ์ทุกรูปแบบที่บรรจุเนื้อหาสาระทั้งทาง ด้านความรู้ ความบันเทิง โดยจัดพิมพ์ลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ เช่น ผืนผ้าหรือแผ่นพลาสติก เป็นต้น

-     หนังสือพิมพ์ (Newspaper) คือ หนังสือพิมพ์เป็นวัสดุสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งซึ้งมีลักษณะเฉพาะตัวคือมีเนื้อหาเน้นหนักในเรื่องรายงานข่าวและเหตุการสำหรับคนทั่วๆไป

-     นิตยสารและวารสาร (Magazines and Journals) คือ  เป็นหนังสื่อที่มีระยะเวลาออกเป็ฯรายคาบไว้แน่นอนออกเป็นรายสัปดาห์รายปักย์ (ครึ่งเดือน)รายเดือน ราย 2 เดือน

-      หนังสือเล่ม (Books) คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เป็นเรื่องเดียวกันอย่างละเอียดทั้งเล่ม ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น ตำราเรียน ตำราทางวิชาการ หนังสืออ้างอิง ตลอดจนหนังสือทางวรรณกรรม เป็นต้น

-      สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ (special purpose printed materials) คือ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โครงการเผยแพร่ความรู้ต่างๆซึ่งอาจเป็นสิ่งพิมพ์ที่กล่าวมาแล้วใน 3 ชนิดแรก นอกเหนือจากไปจากสิ่งพิมพ์  3 แบบที่กล่าวมาแล้วคือ

  1. แผ่นปลิวหรือใบปลิว
  2. แผ่นพับ
  3. เอกสารเย็บเล่ม
  4. จุลสาร
  5. จดหมายเวียน
  6. หนังสือพิมพ์ฝากผนัง
  7. โปสเตอร์

2. ให้อธิบายบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะส่งผลต่อการรับรู้ และความสนใจของผู้รับสาร

ตอบ       สื่อสิ่งพิมพ์มีบทบาท ดังนี้

-                    สื่อสิ่งพิมพ์ช่วยในการให้ข่าวสาร ข้อมูลที่สามารถนำไปอ้างอิงได้เนื่องจากเป็นสื่อลายลักษณ์อักษร

-                   สื่อสิ่งพิมพ์มีบทบาทในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีเป็นการให้การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

-                   สื่อสิ่งพิมพ์มีบทบาทในการชักจูงใจให้มวลชนมีความเห็นคล้อยตาม เช่น การใช้ภาพโฆษณา ในการดึงดูดใจ

-                   สื่อสิ่งพิมพ์มีส่วนช่วยในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆ กันได้ดีโดยผ่านทางการใช้ภาษาเขียน

3.ให้อธิบายคุณสมบัติของสื่อสิ่งพิมพ์ ควรมีลักษณะอย่างไร
ตอบ        
-     การส่งสารไปยังผู้รับสารได้คราวละมากๆ การส่งสารไปยังผู้รับสารใช้ตัวอักษร ภาพและสี ทำให้ผู้รับสารต้องมีความสามารถในการอ่านเป็นสำคัญในการผลิตสารต้องทำให้ผู้รับสารสามารถอ่านง่าย

-     การหมุนเวียนของข่าวสาร คนทั่วไปสามารถซื้ออ่านได้และอ่านได้ในสถานที่ เวลาที่ต้องการพร้อมทั้งสามารถอ่านซ้ำได้
-     ผลสะท้อนกลับของสาร สิ่งพิมพ์เปิดโอกาสให้ผู้รับสารหรือผู้อ่าน ได้ส่งผลสะท้อนมาในรูปของจดหมาย
-     รายได้ของสื่อสิ่งพิมพ์ มีรายได้หลักมาจากการโฆษณา นอกนั้นจะเป็นรายได้จากการขายและการเป็นสมาชิก บางฉบับได้รับเงินสนับสนุนจากพรรคการเมืองและเอกชน
-     ความยืดหยุ่นในการส่งสาร สื่อสิ่งพิมพ์มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่แต่สามารถยืดหยุ่นด้วยการเพิ่มหน้าพิเศษหรือใบแทรกเมื่อต้องการได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
-     การให้น้ำหนักความสำคัญของสาร หนังสือพิมพ์เน้นเสนอข่าวสารและให้การเสนอรายละเอียดเจาะลึกได้ดี  ส่วนนิตยสารและหนังสือ เน้นทางด้านให้ข้อมูลรายละเอียดเจาะลึก วิจารณ์และความบันเทิงแก่ผู้อ่าน

4.ให้สรุปวิวัฒนาการ การพิมพ์ พอสังเขป
ตอบ        วิวัฒนาการการพิมพ์ เริ่มจากการติดต่อสื่อสารให้เข้าใจกันด้วยภาใบ้หรือภาษาท่าทาง และ ภาษาพูดด้วยการสั่งให้บอกต่อๆกัน โดยชาวบาบิโลเนียนเป็นผู้บันทึก ต่อมาได้ใช้พู่กันเขียนอักษรบนกระดาษปาปิรุส หลังจากนั้นเพิ่มมีการพิมพ์หนังสือขึ้น คนส่วนมากจึงมักเรียกว่า Gazette โดย โยฮัน กูเตนเบิร์ก ได้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ ใช้แม่พิมพ์ตัวอักษรโลหะ เขาได้พิมพ์หนังสือเล่มแรกด้วย Movable Type ขึ้น เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล การพิมพ์จึงได้พัฒนาขึ้นมาทำให้เกิดมีหนังสือพิมพ์ขึ้นจนได้นำมาใช้ในปัจจุบัน

5. เหตุใดการพิมพ์ระบบออฟเซตจึงเป็นที่นิยมมากที่สุด 

ตอบ       เป็นการพิมพ์ในระบบอุตสาหกรรมซึ่งสามารถพิมพ์ได้เร็ว ได้จำนวนมาก ค่าใช้จ่ายน้อยและรวดเร็วในการใช้งาน สามารถใช้กระดาษได้ 2 แบบ คือ แบบป้อนม้วนและแบบป้อนแผ่น

6. ให้อธิบายข้อแตกต่างระบบการพิมพ์ 4 แบบ ได้แก่ ระบบออฟเซต ระบบเลตเตอร์เพรส ระบบกราวัวร์ และระบบสกรีน

ตอบ

-                   ระบบออฟเซต นิยมมากที่สุดการพิมพ์ในระบบออฟเซตนิยมใช้กับการพิมพ์นตยสาร รายงานประจำปี จดหมายข่าว แผ่นปลิว แผ่นพับ และหนังสือพิมพ์ เพราะพิมพ์ได้เร็ว จำนวนมาก ค่าใช้จ่ายน้อย

-                   ระบบเลตเตอร์เพรส เป็นระบบการพิมพ์ที่เก่าแก่มาก การทำแม่พิมพ์มีค่าใช้จ่ายสูง เสียเวลากับการเรียงพิมพ์ นิยมการพิมพ์ด้วยแท่นแบบเพลตเทน เพื่อใช้ในการพิมพ์นูน การเจาะกรุ ปรุเส้น ระบบการเลตเตอร์เพรสใช้ในการพิมพ์ฉลากสินค้า พิมพ์กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

-                   ระบบกราวัวร์ เป็นระบบการพิมพ์ซึ่งให้ภาพที่พิมพ์ออกมามีคุณภาพดีทั้งบนกระดาษเนื้อหยาบ กระดาษเนื้อละเอียดหรือกระดาษมัน การพิมพ์ระบบนี้เหมาะกับงานคุณภาพสูงและพิมพ์จำนวนมาก ใช้ในการพิมพ์โปสการ์ด แคตตาล็อกสินค้าฟุ่มเฟือย แสตมป์ เป็นต้น

-                   ระบบสกรีน เป็นระบบการพิมพ์พื้นฐานที่มีวิธีการทำงานแบบง่ายๆ ส่วนมากมันใช้แรงคน สามารถพิมพ์ได้หลายสีโดยไม่จำกัดและผลงานยังออกมาประณีตพอสมควร ค่าใช้จ่ายน้อย แต่ทำได้น้อยชิ้นกว่าระบบอื่น มักใช้พิมพ์สิ่งที่เล็กมากๆหรือใหญ่มากๆ เช่น บนอะไหล่คอมพิวเตอร์ สติกเกอร์ โปสเตอร์ เสื้อยืด เป็นต้น

7. ให้บอกข้อดี ข้อเสีย ของการพิมพ์ระบบดิจิตอล

ตอบ       ข้อดี เสียค่าใช้จ่ายในการผลิดน้อย ขั้นตอนในการผลิตไว

             ข้อเสีย ความเร็วในการพิมค่อนข้างช้า

8. ให้แสดงทัศนะต่อสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างไรบ้าง

ตอบ        เป็นแบบเรียงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแก้ไขข้อความและคำผิดได้อย่างรวดเร็วทันที โดยไม่ต้องขยับขยายข้อความทั้งหมดแบบสมัยก่อน

9. ให้เหตุผลถึงการเข้ามาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อกระบวนการผลิตหนังสือในช่วงการปรับเปลี่ยนระบบการพิมพ์

ตอบ         เป็นการพัฒนาของระบบการพิมพ์ในแต่ละยุคจากระบบแม่พิมพ์ เป็นไม่ใช้แม่พิมพ์ระบบดิจตอล จากหนังสือแบบเป็นเล่ม เป็นแผ่นกระดาษหลายๆ แผ่น และได้พัฒนาโดยมีเทคโนโลยีเป็นผู้สร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพิมพ์ การพิมพ์ในระบบเดิมก็จำเป็นต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีเอง

10. ให้อธิบายถึงการปรับเปลี่ยนในยุคเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ที่มีผลต่อภารกิจของบรรณาธิการหนังสือ

ตอบ         เทคโนโยยีจะปรับเปลี่ยนไปมาเพียงใดแต่บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปมากแต่อาจจะมีความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้นและสบายกว่าเดิม