คำถามท้ายบทที่  5 
  1. อธิบายความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์คืออะไร และจำแนกมีลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ 4 กลุ่มนี้
สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง สื่อที่ผลิตจากกระบวนการทางการพิมพ์ทุกรูปแบบที่บรรจุเนื้อหาสาระ โดยจัดพิมพ์ลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ 
เช่น ผืนผ้าหรือแผ่นพลาสติก
          1. หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
คือ สิ่งพิมพ์ที่เสนอข่าว การเคลื่อนไหวใหม่ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มีกำหนดการออกที่แน่นอนตายตัว โดยส่วนใหญ่จะออกเป็นรายวัน นอกจากนี้แล้วยังมีหนังสือพิมพ์รายสามวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน
        2. นิตยสารและวารสาร (Magazines and Journals) คือ  สื่อสิ่งพิมพ์ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบออกเป็นประจำ สัปดาห์ รายเดือน 
        3. หนังสือเล่ม (Books) คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เป็นเรื่องเดียวกันอย่างละเอียดทั้งเล่ม
ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น ตำราเรียน
       4. สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ (special purpose printed materials) คือ สิ่งพิมพ์ระบุเฉพาะกิจกรรม เฉพาะเนื้อหา
หรือเฉพาะเรื่องราว เฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้น จึงเป็นของการใช้
2.ให้อธิบายบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะส่งผลต่อการรับรู้ และความสนใจของผู้รับสาร 
-  ช่วยในการให้ข่าวสารที่สามารถนำไปอ้างอิงได้ ดังนั้น การนำสื่อสิงพิมพ์มาตรวจสอบข้อมูล ทำได้ง่ายกว่าสื่ออื่นๆ
-  มีบทบาทในการให้ความรู้ เป็นการให้การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
- มีบทบาทในการชักจูงใจให้มวลชนมีความเห็นคล้อยตามกัน
- มีส่วนช่วยในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยผ่านทางการใช้ภาษาและรูปภาพประกอบ
3. ให้อธิบายคุณสมบัติของสื่อสิ่งพิมพ์ ควรมีลักษณะอย่างไร
-       การส่งสารไปยังผู้รับสารได้คราวละมากๆ
-      การหมุนเวียนของสาร
-       ผลสะท้อนกลับของสาร
-      รายได้ของสื่อสิ่งพิมพ์
-      ความยืดหยุ่นในการส่งสาร
-      การให้น้ำหนักความสำคัญของสาร


4. ให้สรุปวิวัฒนาการการพิมพ์ พอสังเขป
            - วิวัฒนาการการพิมพ์ เริ่มจากการติดต่อสื่อสารให้เข้าใจกันด้วยภาษาใบ้ หรือภาษาท่าทาง ภาษา  พูด ด้วยการส่งให้บอกต่อๆ
กันจึงทำให้เกิดการตีความหมายผิดไปบ้าง ทำให้มีการจดจำด้วยวิธีตามธรรมชาติด้วยบันทึกอักษรบนใบไม้ หิน แผ่นดินเหนียว
โดยชาวบาบิโลเนียมเป็นผู้บันทึก ต่อมาได้ใช้พู่กันเขียนอักษรบนกระดาษปาปิรุส หลังจากนั้นเริ่มมีการพิมพ์หนังสือพิมพ์ขึ้น โดย โยฮัน กูเตนเบิร์ก
ได้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ ใช้แม่พิมพ์ตัวอักษร โลหะ เขาได้พิมพ์หนังสือเล่มแรกด้วย Movable Type ขึ้น เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล
การพิมพ์จึงได้พัฒนาขึ้นมาทำให้เกิดมีหนังสือพิมพ์ขึ้น
5. เหตุใดการพิมพ์ระบบออฟเซตจึงเป็นที่นิยมมากที่สุด
       - เป็นระบบการพิมพ์ที่ให้งานพิมพ์ที่สวยงามมีความคล่องตัวในการจัดอาร์ตเวอร์ค และไม่ว่าจะออกแบอย่างไรการพิมพ์ก็ไม่ยุ่งยาก
มาจนเกินไปประกอบกับความก้าวหน้าในการทำฟิล์มและการแยกสีในปัจจุบัน ทำให้ยิ่งพิมพ์จำนวนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งถูกลง

        6. ให้อธิบายข้อแตกต่างระบบการพิมพ์ทั้ง 4 ระบบ ได้แก่ ระบบออฟเซต ระบบเลตเตอร์เพรส
ระบบกราวัวร์ และระบบสกรีน

       - การพิมพ์ออฟเซต (Offset Printing) เป็นการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน
การพิมพ์ออฟเซ็ทสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมาก เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด มีทั้งเครื่องพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น
ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว
      - การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ (Letterpress Printing)  เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แม่พิมพ์ทำจากโลหะผสมหรือพอลิเมอร์อย่างหนากัดผิว
จนเหลือส่วนที่เป็นภาพนูนสำหรับรับหมึกพิมพ์แล้วถ่ายทอดลงบนวัสดุที่ใช้ พิมพ์โดยใช้วิธีกดทับ  ตัวอย่างงานพิมพ์ประเภทนี้คือ นามบัตร
     - การพิมพ์กราวัวร์ (Gravure) เป็นการพิมพ์พื้นลึกที่ใช้แม่พิมพ์ที่เป็นร่องลึกสำหรับบริเวณที่เป็นภาพ
เพื่อเก็บหมึกแล้วไว้ปล่อยลงบนผิวของชิ้นงานพิมพ์คุณภาพของงานพิมพ์ประเภท นี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี งานพิมพ์ประเภทนี้คือ
งานพิมพ์ประเภทซองพลาสติกใส่อาหารและขนม และงานพิมพ์บนพลาสติกต่าง
   - การพิมพ์(ซิลค์)สกรีน (Silkscreen Printing) เป็นการพิมพ์พื้นฉลุที่ใช้หลักการพิมพ์โดยให้หมึกซึมทะลุผ่านผ้าที่ขึงตึง ไว้
และให้ทะลุผ่านเฉพาะบริเวณที่เป็นภาพ งานพิมพ์ประเภทนี้คือ นามบัตร บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆป้ายกระดาษ/พลาสติก/โลหะ ป้ายโฆษณา
เสื้อ ผืนผ้า ถุงพลาสติก ขวด จานชาม
         7. บอกข้อดี ข้อเสีย ของการพิมพ์ระบบดิจิตอล
             ข้อดี คือ
 ประหยัดเวลา  แก้ไขงานได้ง่าย  ประหยัดทรัพยากร ใช้งบประมาณน้อยว่า             
             ข้อเสีย คือ
   ข้อจำกัดที่สำคัญคือความเร็วในการพิมพ์ที่ค่อนข้างช้าโดยเฉลี่ย2 ตร.ม./นาที

8. ให้แสดงทัศนะต่อสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคเทคโนโลยีใหม่ อย่างไรบ้าง
      - เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การพิมพ์ต่างๆเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สิ่งพิมพ์มีความสวยงามได้สีที่ละเอียด
9. ให้เหตุผลถึงการเข้ามาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อกระบวนการผลิตหนังสือในช่วงการปรับเปลี่ยนการพิมพ์
       - เพราะมีการผลักดันของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้มีผลต่อการปรับกระบวนยุทธ์ทางการบริหารและการจัดการธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงการจัดการทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ
10. ให้อธิบายถึงการปรับเปลี่ยนในยุคเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ที่มีผลต่อภารกิจของบรรณาธิการหนังสือ
       -  บรรณาธิการต้องทำงานให้รวดเร็วเพราะสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นลักษณะเทคโนโลยีออนไลน์นั้นมีความรวดเร็วในการส่งสารไปยังผู้รับ
เพราะฉะนั้นกองบรรณาธิการต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เพื่อเสนอและคอยตรวจสอบ ข้อมูลที่ถูกต้อง