การพัฒนาชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี

สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

 

จุฑามาศ       เจตน์กสิกิจ

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

..2552

 

การพัฒนาชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี

สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

 

 

 

จุฑามาศ      เจตน์กสิกิจ

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

..2552

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


 

THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGE IN CHEMISTRY ON ELECTROCHEMISTRY FOR MATTAYOMSUKSA 5 STUDENTS

 

 

 

 

 

 

 

JUTHAMAS JADKASIKIT

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master Degree of

Education Program in Curriculum and Instruction

Nakhon Sawan Rajabhat University

2009

Copyright by Nakhon Sawan Rajabhat University


สารบัญ

เนื้อหา                                                                                               หน้า

บทที่ 1 บทนำ.... 1

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา. 1

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4

1. ชุดการสอน. 4

2. การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์. 4

3. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์. 4

4. ความคงทนในการเรียนรู้. 4

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4

6. กรอบแนวคิดของการวิจัย. 4

7. สมมติฐานของการวิจัย. 4

บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย. 7

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 7

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย. 8

บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล. 9

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล. 9

บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ. 10

จุดมุ่งหมายของการวิจัย. 10

สมมติฐานของการวิจัย. 10

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 10

ประชากร. 10

กลุ่มตัวอย่าง 11

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย. 11

การเก็บรวบรวมข้อมูล. 11

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้. 11

ภาคผนวก. 13

ภาคผนวก ก. 14

ภาคผนวก ข. 15

ภาคผนวก ค. 19

บรรณานุกรม. 20


 

สารบัญตาราง

เนื้อหา                                                                                               หน้า

ตาราง 1 แสดงประชากรที่ใช้ในการวิจัย. 7

ตาราง 2 แสดงผลการพัฒนาชุดการสอนวิชาเคมี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80. 9

 


สารบัญรูปภาพ

เนื้อหา                                                                                               หน้า

 

รูป 1 ไอติมธรรมชาติ. 3

รูป 2 โลตีอะพอลโล่. 6

รูป 3 กาแฟวาวี. 8

รูป 4 เคสมือถือโดราเอม่อน. 12

 

 

บทที่ 1
บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

          วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์

เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือ

เครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์

ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้และ

ความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย มีผลให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมาก

วิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์

วิจารณ์ มีทักษะที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็น

วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge based society) ทุกคนจึงจำเป็น

ต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy for all) เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลก

ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มี

คุณธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมี

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี. 2546 : 1)

          ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม

ศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยได้

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ ทั้งด้านความคิด การปฏิบัติ

ซึ่งเห็นได้จากการที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพยายามปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาความสามารถของนักเรียน จึงกำหนดจุดประสงค์ของ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ไว้เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของ

วิทยาศาสตร์ ขอบเขต ธรรมชาติ และข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์ มีทักษะที่สำคัญในการศึกษา

ค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ

ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการ

ตัดสินใจ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อม

          ในเชิงที่มีอิทธิพล และผลกระทบซึ่งกันและกัน สามารถนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้น

ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ได้กำหนดให้สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างพื้นฐานการคิด และ

เป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤติของชาติ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี. 2546 : 1 – 4)

          ถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะมีความสำคัญดังกล่าว แต่การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2550 ของวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า ใน

ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.62 ของคะแนนเต็ม และในระดับสถานศึกษา โรงเรียน

ขาณุวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.92 ของคะแนนเต็ม (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา. 2550 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โดยภาพรวมยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

สาเหตุ คือ ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตาม

จุดประสงค์ของหลักสูตร นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ขาดกระบวนการในการ

เสาะแสวงหาความรู้ และบรรยากาศในชั้นเรียนน่าเบื่อหน่าย (ทวีพร ดิษฐ์สำเริง. 2542 : 28)

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์ของครูที่ผ่านมายังไม่บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา

วิธีการสอนให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน การจัดการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอนควรเลือกวิธีการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้วยตนเองให้มากที่สุด ให้นักเรียน

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์หลายแบบในการเรียนการสอนแต่ละ

ครั้ง โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องคำนึงเสมอว่า การสอนที่มี

ประสิทธิภาพนั้นย่อมมีส่วนสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในการเรียน วิธีสอน และเนื้อหาวิชา (ภพ

เลาหไพบูลย์. 2542 : 122) นอกจากวิธีการสอนที่หลากหลายแล้ว สิ่งที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้

ตรงตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายคือการนำนวัตกรรมทางการศึกษามาช่วยในการเรียนการสอน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาให้สูงขึ้น สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนช่วยให้นักเรียนมีคุณภาพ

เท่าเทียมกัน (ชม ภูมิภาค. 2538 : 98) ซึ่งนวัตกรรมทางการศึกษา ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และชุดการสอน เป็นต้น

          ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสื่อประสม ที่จัดขึ้น

สำหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อเนื้อหาที่ต้องการจะให้นักเรียนได้รับ ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจพร้อมที่จะสอน และช่วยให้นักเรียนกับผู้สอนมี

โอกาสปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนตามความสามารถและความสนใจ โดยมีครู

คอยแนะนำช่วยเหลือ (บุญเกื้อ ควรหาเวช. 2543 : 91 – 93) ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการ

ทำงานเป็นขั้นตอน ใช้เหตุผลในการวางแผนอย่างมีระบบได้อย่างเหมาะสม จากบัตรความรู้ บัตร

กิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนเตรียมไว้อย่างมีระบบ แล้ว

ยังทำให้นักเรียนสามารถทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดความเบื่อหน่าย

ต่อการเรียน (สุวิทย์ มูลคำ และ อรทัย มูลคำ. 2545 : 51) ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมโภช ภู่สุวรรณ (2546) ถวิล กล้าเกิด (2548) ธวัทชัย ฉิมกรด

(2549) ศิริมา เผ่าวิริยะ (2544) ทิพวัลย์ สุขเปี่ยม (2546) และคนอื่น ๆ ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับการ

พัฒนาชุดการสอน ซึ่งสรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานจะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความคงทนในการเรียนรู้

ไฟฟ้าเคมี เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิชาเคมี ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

พลังงานไฟฟ้ากับพลังงานเคมี ซึ่งมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพราะไฟฟ้าเป็น

พลังงานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และปัจจุบันนี้มนุษย์ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2549 : 1) แต่

ครูผู้สอนยังไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ไฟฟ้าเคมี ที่ทำให้นักเรียนเชื่อมโยง

ความรู้ที่ได้รับกับสถานการณ์จริงได้ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนควรจะนำนวัตกรรม

มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

          จากคุณค่าของชุดการสอนดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเชื่อว่า ชุดการสอนสามารถสร้างความสนใจ

และช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

พัฒนาชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ขึ้น และทำการศึกษาผลที่เกิดจากการทดลองใช้ชุด

การสอนวิชาเคมีที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และความคงทนในการเรียนรู้วิชาเคมี

เพื่อนำผลดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนวิชาเคมีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

รูป 1 ไอติมธรรมชาติ
บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

          การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัย ซึ่งจะนำเสนอหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ชุดการสอน

          1.1 ความหมายของชุดการสอน

          1.2 แนวคิดและหลักการของชุดการสอน

          1.3 ประเภทของชุดการสอน

          1.4 องค์ประกอบของชุดการสอน

          1.5 ขั้นตอนในการสร้างชุดการสอน

          1.6 ประโยชน์ของชุดการสอน

          1.7 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน

          1.8 การหาประสิทธิผลของชุดการสอน

2. การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

          2.1 วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

          2.2 แนวคิดในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

3. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

          3.1 พฤติกรรมการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในวิชาวิทยาศาสตร์

          3.2 จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

          3.3 ประเภทของแบบทดสอบ

4. ความคงทนในการเรียนรู้

          4.1 ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้

          4.2 ระบบความจำ

          4.3 สภาพที่ช่วยให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้

          4.4 การวัดความคงทนในการเรียนรู้

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

          5.1 งานวิจัยในประเทศ

          5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ

6. กรอบแนวคิดของการวิจัย

7. สมมติฐานของการวิจัย

 

ชุดการสอน

1. ความหมายของชุดการสอน

          จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่าง ๆ ในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ

ต่อการศึกษาของชาติ คือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และชุดการสอนถือว่าเป็น

เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอน และช่วยให้การเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ชุดการสอนหรือชุดการเรียนการสอนมาจากคำในภาษาอังกฤษที่เรียกชื่อต่างกัน เชน่

Learning package, Instructional package หรือ Instructional kits ซึ่งชุดการสอนหรือชุดการ

เรียนการสอนมีความหมายเหมือนกัน ในที่นี้ผู้วิจัยใช้คำว่าชุดการสอน ซึ่งชุดการสอนมีนักการ

ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

          ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 118) กล่าวว่า ชุดการสอน หมายถึง ระบบการนำสื่อ

ประสมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาของแต่ละหน่วย มาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของ

เด็กให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

          บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 91) กล่าวว่า ชุดการสอน หมายถึง สื่อการสอนชนิด

หนึ่งซึ่งเป็นชุดของสื่อประสม ที่จัดขึ้นสำหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อ เนื้อหาและประสบการณ์

ของแต่ละหน่วยที่ต้องการจะให้ผู้เรียนได้รับ โดยจัดเอาไว้เป็นชุด ๆ บรรจุอยู่ในซอง กล่อง หรือ

กระเป๋า สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้ผู้สอนเกิดความ

มั่นใจพร้อมที่จะสอน

          ศิริมา เผ่าวิริยะ (2544 : 12) กล่าวว่า ชุดการสอน หมายถึง สื่อการเรียนที่จัดไว้

เป็นชุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครู และนักเรียน ทั้งยังช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของ

นักเรียน ให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          สมโภช ภู่สุวรรณ (2546 : 14) กล่าวว่า ชุดการสอน หมายถึง สื่อการเรียนที่ถูก

ผลิตขึ้นอย่างมีระบบ มีขั้นตอน ผสมผสานโดยยึดความสัมพันธ์กันของจุดมุ่งหมายการเรียนรู้

เนื้อหาในกลุ่มวิชา เทคนิคการสอน ที่เหมาะสมกับนักเรียน ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในขณะ

ดำเนินกิจกรรมการเรียน ทั้งสามารถตรวจสอบตนเอง ตรวจสอบกันเองและได้รับการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการเรียนจากครู เป็นสื่อผสมที่จัดทำขึ้นโดยยึดความสนใจของนักเรียน ช่วยอำนวย

ความสะดวกแก่การเรียนการสอน และสนับสนุนให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          ถาวร ลักษณะ (2547 : 9) กล่าวว่า ชุดการสอน หมายถึง การนำนวัตกรรมการ

สอนตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาสัมพันธ์กันในลักษณะของสื่อประสม ที่สอดคล้องกับ หน่วยการเรียน

หัวข้อเนื้อหา ประสบการณ์ ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

          ศุภชัย ดาวสมบูรณ์ (2548 : 8) กล่าวว่า ชุดการสอน หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจาก

เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งผลิตออกมาในรูปสื่อผสมต่าง ๆ โดยมีการจัดลำดับขั้นตอนการใช้

อย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ มีการวัดผลการ

เรียนรู้ทันทีหลังจากเรียนจบในหน่วยนั้น ๆ

          ฮูสตัน และคณะ (Houston and others. 1972 : 10-15) กล่าวว่า ชุดการสอน

หมายถึง ชุดของประสบการณ์ที่อำนวยความสะดวกใหแ้ ก่ผู้เรียน เพื่อให้สัมฤทธ์ิผลตาม

จุดมุ่งหมายเฉพาะ

          บราวน์ และคณะ (Brown and others. 1973 : 380) กล่าวว่า ชุดการสอน

หมายถึง ชุดสื่อประสมที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือครูให้สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน

กล่องประกอบด้วยสิ่งหลาย ๆ อย่าง เช่น ภาพโปร่งใส ฟิล์มสตริป ภาพเหมือน โปสเตอร์

สไลด์ และแผนภูมิ

          กูด (Good. 1973 : 136) กล่าวว่า ชุดการสอน หมายถึง โปรแกรมทางการสอนทุก

อย่างที่จัดไว้เฉพาะ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน คู่มือครู เนื้อหา แบบฝึกหัด ข้อมูลที่

เชื่อถือได้ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไว้อย่างครบถ้วน ชุดการสอนนี้ครูเป็นผู้จัดให้

นักเรียนแต่ละคนเป็นผู้ได้ศึกษาด้วยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผู้คอยแนะนำเท่านั้น

          ดวน (Duan. 1975 : 136) กล่าวว่า ชุดการสอน หมายถึง วิธีการสำคัญอย่างหนึ่ง

ในการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งอาจให้คำจำกัดความง่าย ๆ

ได้ว่า ชุดการสอนคือชุดของวัสดุทางการเรียนซึ่งรวบรวมไว้อย่างมีระเบียบ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามเป้าหมาย

          จากทัศนะของนักการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ชุดการสอน หมายถึง ชุดสื่อ

ประสม ซึ่งผลิตขึ้นอย่างมีระบบ มีขั้นตอน มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา ที่สามารถ

นำมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้

ด้วยตนเองตามความสามารถ และเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. แนวคิดและหลักการของชุดการสอน

          ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ในการสร้างชุดการสอนนั้นได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

รูป 2 โลตีอะพอลโล่
บทที่ 3
 วิธีดำเนินการวิจัย

          ในการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental research) ซึ่งมี

รายละเอียดของวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้

            1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

            2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

            3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

            4. การวิเคราะห์ข้อมูล

            5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

          การวิจัยครั้งนี้ มีประชากร และกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ดังนี้

ประชากร

          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในกลุ่มอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 3 โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน

ตาราง 1 แสดงประชากรที่ใช้ในการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่าง

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียน

ขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน

(Multistage random sampling) โดยมีวิธีดำเนินการสุ่มดังนี้

          1) สุ่มอย่างง่าย โดยใช้โรงเรียนเป็นหนว่ ยในการสุ่ม ใช้วิธีสุ่มโดยการจับสลากมา 1

โรงเรียน จาก 3 โรงเรียน ซึ่งได้โรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

          2) สุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ใช้วิธีสุ่มโดยการจับสลากมา 1

ห้องเรียน จาก 2 ห้องเรียน ซึ่งได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอ

ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ฉบับ ได้แก่

1. ชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี

รายละเอียดของเครื่องมือ และการพัฒนาเครื่องมือ มีรายละเอียดดังนี้

1. ชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1.1 ลักษณะของชุดการสอน

ชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะดังนี้

1.1.1 องค์ประกอบของชุดการสอน

ชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแต่ละหน่วย มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เป็นคู่มือครู ประกอบด้วย คำแนะนำ คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอน

แผนการจัดการเรียนรู้ เฉลยแบบทดสอบประจำหน่วย

ส่วนที่ 2 เป็นชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกอบด้วย บัตรคำสั่ง บัตร

กิจกรรม บัตรความรู้ บัตรงาน เฉลยบัตรงาน แบบฝึกหัด เฉลยแบบฝึกหัด สื่อการเรียนการสอนและแบบทดสอบประจำหน่วย

รูป 3 กาแฟวาวี
บทที่ 4
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

          ในการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น โดยมีจุดมุ่งหมายของการวิจัย 5 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยจะ

นำเสนอผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดการสอนวิชาเคมี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาเคมี

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาเคมี

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาเคมี

ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดย

ใช้ชุดการสอนวิชาเคมีที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของ

คะแนนเต็ม กับเกณฑ์จำนวนร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดการสอนวิชาเคมี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

ผู้วิจัยได้สร้างชุดการสอนขึ้น แล้วนำไปตรวจสอบคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

และทดลองรายบุคคล จากนั้นนำไปทดลองกลุ่มเล็กเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ซึ่ง

ปรากฏผลดังแสดงในบทที่ 3 และนำชุดการสอนไปทดลองภาคสนามเพื่อหาประสิทธิภาพอีกครั้ง

หนึ่ง ผลการทดลองภาคสนามนำมาหาประสิทธิภาพ ได

บันทึกนี้เขียนโดย  เมื่อ