1.ขั้นตอนการเปิด- ปิด โปรแกรม

วิธีการเปิด คลิก start เลือก Microsoft Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Microsoft Access

วิธีการปิด

คลิก × ตรงแถบชื่ิอเรื่อง

2. ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล

คลิกหลังจากเข้า Microsoft Access ให้ตั้งชื่อแฟ้ม ด้านขวามือของโปรแกรม หลังจากตั้งชื่อแฟ้มเสร็จ ให้คลิกที่รูปแฟ้มสีเหลือง แล้วเลือก folder ที่ต้องการไว้

3. ขั้นตอนการสร้างตาราง

หลังจากเข้าโปรแกรม และสร้างฐานข้อมูล แล้วคลิกสร้างตรงด้านล่างที่เราตั้งฐานข้อมูล คลิกมุมมองด้านบนซ้ายมือแล้วคลิกมุมมองออกแบบ แล้วตั้งชื่อตารางแล้วคลิกตกลง

1. ตั้งชื่อเขตข้อมูล เช่น ID - room ( ตั้งขนาดเขตข้อมูลซึ่งอยู่ด้านล่างของโปรแกรม ตั้งเป็นจำนวนอักษร ที่ต้องการ เช่น 4 คือสามารถมีได้แค่ 4 ตัวอักษร)

2. ชนิดข้อมูล เช่นเลือก text

3. คำอธิบาย เช่น รหัสห้องเรียน

เมื่อสร้างตารางเสร็จแล้วให้คลิกที่แฟ้ม แล้วบันทึก

สรุป การตั้งเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล และ คำอธิบาย ต้องสัมพันธ์กัน เช่น สร้างในมุมมองการออกแบบ ดังนี้

ชื่อเขตข้อมูล ตั้งเป็น ID- std( ตั้งเขตข้อมูลเป็น 4 )

ชนิดข้อมูล ตั้งเป็น text

คำอธิบาย  ตั้งเป็น รหัสนักเรียน

สร้างในมุมมองแผ่นข้อมูล จะได้เป็น รหัสนักเรียนที่มีอักษรได้เพียง4 อักษร เช่น 2589

สมาชิกในกลุ่ม 501

1. นายณัฐพล ตะเคียนเกลี้ยง

2. นางสาว จินตนา   พิมล

3. นางสาว วิลาวัณย์ ไพรบึง

4. นางสาว  อิสริยาภรณ์  ศรีปัตตา