หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารศึกษา

การบริหาร หมายถึง  การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่  2 คนขึ้นไป 

ทฤษฎี หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการรวบรวมแนวคิดและหลักกการต่างๆให้เป็นกลุ่มก้อนและสร้างเป็นทฤษฎีขึ้น

ภาวะผู้นำ

ภาวะผู้นำไม่มีแบบตายตัวว่าต้องทำเป็นประจำ ภาวะเป็นเครื่องมือ หรือสื่อที่จะนำมาช่วยกันประสานให้คนทั้งหลายอยู่ร่วมกันช่วยกันทำให้บรรลุผลตามเป้าหมาย มีการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีการนำและแนวโน้วมีแรงจูงใจ ให้ร่วมมือร่วมใจมุ่งมานะทำงาน ทั้งยังจุดประกายให้มีความมุ่งมั่นฝ่าฝันอุปสรรค เพื่อให้งานนั้นสำเร็จ และมีความภาคภูมิใจในผลของงาน ภาวะผู้นำที่ดีและมีประสิทธิภาพประเมินได้จากการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้บุคคลมีการปรับตัวและพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน

การคิดเชิงระบบ

การจัดการทั้งองค์การและองค์ประกอบแต่ละส่วนเพื่อบันลุความสำเร็จขององค์การ ซึ่งต้องอาศัย การสังเคราะห์ ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและการบูรณาการ การคิดเชิงระบบจึงต้องใช้ความสามารถในการมององค์ประกอบองค์การหรือมีระบบคิดแบบ "องค์รวม" และมีการปฏิบัติแบบบูรณาการ