กิจกรรมที่เรามักพบและใช้บริการอินเตอร์เนต  ได้แก่

      -การส่งจดหมาย  ทำให้เราสามารถติดต่อข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

      -การสืบค้นข้อมูล

      -การโอนย้ายข้อมูล เรามักใช้บริการนี้สำหรับการโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

      -การแลกเปลี่ยนข่าวสาร  กิจกรรมนี้เป็นการใช้บริการสำหรับกระดานข่าว  ผู้ใดมีข่าวก็จะส่งข้อความไปยังกระดานข่าว

       - การสนทนาผ่านเครือข่าย สามารถสื่อสารกันในรูปของการสนทนาเป็นข้อความ  ภาพ  และเสียง 

        สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาได้ด้วยตนเอง