หลักการบริหาร ประกอบไปด้วย 1.การวางแผน 2. การจัดงาน 3. การจัดคน 4. การกำกับ 5.การประสานงาน 6.การรายงานผล 7.งบประมาณ
POSDCoRB: P=Planning, O=Organizing, S=Staffing, D=Directing, Co=Co-ordinating, R=Reporting, B=Budgeting
POLC: P=Planning, O=Organizing, L=Leading, C=Controlling
PDCA: P=Plan, D=Do, C=Check, A=Act
SBM= School Based Management
4M= Man, Money, Material, Management

ภาวะผู้นำ ครูและผู้บริการควรมีภาวะผู้นำคือ ฟังให้มาก ฟังอย่างมีสติ คุมกายอยู่ คุมอารมณ์อยู่ สมองคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ แล้วโต้ตอบหรือนิ่งเฉย มีสุนทรีย มีวาทศิลป์ในการพูด ต้อง เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

การคิดเชิงระบบ(System Thinking) คือ การคิดแบบเห็นภาพรวมทั้งระบบ ไม่แยกส่วน
การคิดแบบองค์รวม Back Word Design มีองประกอบคือ 1. Input=องค์ประกอบของระบบ 2. Process= กระบวนการ เอาองค์ประกอบมาปฎิสัมพันธ์กัน 3.Output=สิ่งที่จะเกิดขึ้น
*ถ้ามีFeadback เรียกว่า System Management