(1) ให้นักเรียนสำรวจตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในหน้าที่และบทบาทความเป็นลูกหน้าที่และบทบาทความเป็นนักเรียน หน้าที่และบทบาทความเป็นสมาชิกในชุมชน จากนั้นวิเคราะห์ตนเองว่าปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามหน้าที่และบทบาทต่าง
ๆ นั้นหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นในเรื่องใดบ้าง ?

การปฏิบัติตนในหน้าที่และบทบาทความเป็นลูก
ยังมีความไม่เหมาะสมในบางอย่างเช่น เมื่อเราไม่พอใจสิ่งต่างๆ ก็แสดงกิริยาที่ไม่ดีออกมา เช่น ชักสีหน้า ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ แต่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นโดยเมื่อไม่พอใจจะไม่ชักสีหน้า ใช้เหตุในการตัดสิน ไม่ใช้อารมณ์
การปฏิบัติตนในหน้าที่และบทบาทความเป็นนักเรียน
ยังไม่เหมาะสมเช่นการแต่งกายให้ถูกระเบียบ แต่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นโดยจะแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียน
การปฏิบัติตนในหน้าที่และบทบาทความเป็นสมาชิกในชุมชน
ยังมีความไม่เหมาะสมบ้าง เพราะ ในบางครั้งมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน แต่เรากลับไม่ทำเพราะนึกถึงประโยชน์ส่วนตนก่อน แต่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น คือ เมื่อมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนก็จะลงมือทำทุกครั้ง

 

 

 (2) คำถามพัฒนากระบวนการคิด (แนวการตอบอยู่ในเนื้อหาเรื่อง "งานบ้าน")ข้อ 1
การช่วยเหลือพ่อแม่ตามบทบาทหน้าที่ของลูกที่ดี ทำได้อย่างไรบ้าง ?

การช่วยเหลือพ่อแม่ตามบทบาทหน้าที่ของลูกที่ดีทำได้โดยเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง แบ่งเบาภาระพ่อแม่ตามกำลังตน ไม่ทำตนให้เป็นที่เดือนร้อนแก่พ่อแม่ 

ข้อ 2
สถานการณ์ใดบ้างที่นักเรียนสามารถแสดงหน้าที่และบทบาทที่ดีต่อชุมชนได้
?

เมื่ออยู่ในชุมชนหรือในที่สาธารณะสามารถแสดงหน้าที่และบทบาทที่ดีต่อชุมชนได้โดยการทิ้งขยะให้ถูกที่ เช่น หากเราพบขยะที่ทิ้งไม่ถูกที่ก็นำไปทิ้งใหเถูกที่ ไม่ทำลายข้าวของสาธารณะ เช่นการไม่ขีดเขียนกำแพง ให้การสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ

ข้อ 3
ถ้าพบเห็นขยะในบริเวณโรงเรียน นักเรียนควรทำอย่างไร ?

นำไปทิ้งให้ถูกต้องโดยการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งตามถังขยะที่กำหนดไว้

ข้อ 4
การจัดตกแต่งห้องให้สวยงามกลมกลืนทำได้อย่างไร ?

การจัดตกแต่งห้องให้สวยงามกลมกลืน ต้องเลือกเครื่องเรือนให้เหมาะสมกับขนาดห้อง การเลือกสีเครื่องเรือนต่างๆควรเลือกสีเป็นโทนเดียวกันเพื่อความกลมกลืน

ข้อ 5
ถ้าบ้านของนักเรียนมีพื้นที่คับแคบมาก ควรจัดวางเครื่องเรือนอย่างไร
จึงจะเหมาะสมที่สุด ?

ห้องที่มีพื้นที่คับแคบควรจัดวางเครื่องเรือนโดยเลือกใช้เครื่องเรือนสีอ่อนและควรติดกระจกเงาไว้ที่ผนังห้องด้านใดด้านหนึ่งเพื่อทำให้ห้องดูกว้างขึ้น

ข้อ 6
การจัดและตกแต่งห้องให้มีแสงสว่างเหมาะสมกับการใช้งานทำได้อย่างไร ?

เช่น ในห้องที่มีแสงสว่างเข้ามามากเกิน ก็ควรติดม่าน และห้องที่มีแสงสว่างเข้ามาน้อยเกินก็ควรมีโคมไฟในบริเวณที่ต้องใช้ความสว่าง

ข้อ 7
นักเรียนจะหาความรู้เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ
ในบ้านได้จากแหล่งความรู้ใดบ้าง ?

ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต นิตยสารตกแต่งบ้านเรือน รายการโทรทัศน์

ข้อ 8
การมีส่วนร่วมในการจัดสวน ปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน ช่วยฝึกคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในเรื่องใดบ้าง?

ช่วยฝึกคุณธรรมในการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และทำให้เกิดลักษณะนิสัยที่ดีคือทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ การฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ข้อ 9
เพราะเหตุใดจึงควรปลูกไม้ยืนต้นทางด้านทิศตะวันตกของอาคารบ้านเรือน ?

เพื่อให้ต้นไม้ช่วยในการบังแดดและช่วยลดความร้อนในช่วงเวลาบ่าย

ข้อ 10
การจัดสวนให้น่าสนใจและสวยงามมีแนวทางอย่างไร ?
 ควรมีลักษณะกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง หากต้องการให้น่าสนใจ  อาจใช้ดอกไม้ที่มีสีสันน่าสนใจเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ