eDLTV  เพื่อการศึกษา

eDLTV และความเป็นมา

          คือ  โครงการที่นำสื่อการเรียนการสอนจากเนื้อหาของโรงเรียนไกรกังวลผ่านดาวเทียม มาทำให้อยู่ในรูปแบบ E-learning ทำให้นักเรียนสามารถดูซ้ำได้หลายๆรอบ ทบทวนตอนไหนก็ได้ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย วีดีทัศน์ สไลด์หรือpower point คู่มือ แบบฝึกหัด   เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติม เป็นโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคือโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส เช่น นักเรียนในชนบทที่ห่างไกล จัดทำขึ้นเพื่อ  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เป็นโครงการความร่วมมือของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อปีพุทธศักราช เดิมมีเนื้อหาเฉพาะมัธยมศึกษาเท่านั้น ปัจจุบันได้พัฒนาจนครบทั้ง 4 ระดับ คือ  ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษา

          ลักษณะกิจกรรม เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ ซึ่งครูสามารถเอาเนื้อหาจากบทเรียนมาสอนนักเรียนได้เลย

          โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ คือ นักเรียนที่อยู่ในชนบทได้มีโอกาสเรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยได้เรียนรู้เช่นเดียวกับนักเรียนที่เรียนในเมืองใหญ่ ได้เรียนรู้จากครูผู้รู้จริงเพราะโรงเรียนในชนบทต่างขาดแคลนครู ดังนั้นครูจึงสอนไม่ตรงตามวิชาเอกความรู้ที่ให้กับนักเรียนนั้นอาจไม่เต็มที่ ผู้ที่ได้รับประโยชน์อีกท่านคือ ตัวครูผู้สอนเอง เพราะสามรถศึกษาและนำเป็นสื่อการเรียนการสอนของตนเองได้อีกด้วย สุดท้ายผู้ที่ได้รับประโยชน์คือ นักเรียนหรือผู้สนใจสามารถเข้ามาดูบทเรียนย้อนหลังหรือศึกษาได้ตลอดเวลาเป็นการพัฒนาตนเองได้อีกทาง

          จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการฟังบรรยายประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ ประโยชน์ คือ
1.สามารถนำความรู้ที่ได้ใช้เป็นสื่อช่วยครูในการสอน สอนเสริม 2. เป็นสื่อนักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียน  3. ครูมีสื่อที่ไม่จำเจมาฝากนักเรียนให้น่าสนใจตลอดเวลา 4.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการสอนของตนเองและแนะนำสำรับเพื่อนครูท่านอื่นๆ  และข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของข้าพเจ้า คือ เนื่องจากทางงโรงเรียนค่อนข้างที่จะมีความพร้อมทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต และข้าพเจ้าได้ทำการสอนระดับปฐมวัยจึงจะนำความรู้เกี่ยวกับ eDLTV ไปประชาสัมพันธ์และแนะนำให้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพราะจะทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นเมื่อครูมีสื่อใหม่ๆมาสอนและถ้ามีโอกาสก็จะแนะนำให้กับครูระดับประถมศึกษาเช่นกัน...โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีอยู่แล้วอยากให้ผู้บริหารโครงการจัดทำเนื้อหาที่ทันสมัยตรงตามหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันและหลากหลายจะช่วยให้ครูสนใจที่จะใช้ eDLTV มากยิ่งขึ้น....