สุขซำบายดีมั่นเสมอมันเครือใหม่  ดุจตะเว็นส่องให้แสงแจ้งนำทางย่าง ดลให้เดินก้าวย่าง เส้นทางสู่สิ่งดี ได้มาเจอมื้อนี่ดวงจิตแสนสดใส พอพ่อท่านผสานใจ เคียงคู่ข้าง ทางย่างเดิน

 

ดุจดั่งดวง  ดารา เบิกดวงเนตร                                            การเกษตร พัฒนาชีวิต สู่สดใส

มีโรงเรียน เป็นศูนย์กลาง สร้างทางไป                                                                ชื่อหลักใหญ่   School –bird รู้จักกัน

บริษัทกรุงไทย ธุรกิจ บริการ                                                                ก่อเกิดงาน พัฒนา มาสานฝัน

คุณดำรง  แก้วประสิทธิ์ ดั่งแสงแห่งตะวัน                                          ตำแหน่งท่าน  กรรมการ  ผู้จัดการ

คุณวิชิต  สมสุขเจริญ  อีกท่านหนึ่ง                                      ดุจหลักพึ่ง  เจตนารมณ์  ท่านประสาน

ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส ในสายงาน                                      บริหารธุรกิจ และทรัพย์สิน ได้ก้าวเดิน

                คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์                                                     กลยุทธ์ ผู้ช่วยกรรมการ มิห่างเหิน

สายงานพัฒนาธุรกิจ และการตลาด ท่านดำเนิน                                              ปูทางเดิน สู่โคกกลาง  สามหลักชัย

                มูลนิธิ มิชัย วีระไวทยะ                                                          เคียงข้างประ สานงาน สู่สดใส

นายกเจริญ เคียงคู่ผอ.วินัย                                                                  เป็นหลักใหญ่ พัฒนางาน ตามโครงการ

                ณ วันนี้ วันดี  ดิถีฤกษ์                                                           พิธีเปิด เบิกฟ้า ร่วมผสาน

ชาวโคกกลาง ซาบซึ้ง ในสายธาร                                                        จึงจัดงาน ต้อนรับท่าน ด้วยยินดี…

 

กราบเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาวอัมพร  มูลติปฐม ตัวแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการ school-bird ดิฉันนางสาวธาริตา สถาน ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ คณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ school-bird ผู้นำชุมชน ชาวบ้านโคกกลาง บ้านขี้ตุ่น และบ้านเก่า เราทั้งสองคนมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัทกรุงไทย ธุรกิจบริการ คุณดำรง แก้วประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ  

คุณวิชิต  สมสุขเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน  คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจการตลาด และคณะที่ได้เดินทางมาเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพ                      ชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง school-bird ณ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ในวันนี้ค่ะ

ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณอีสานของเรา เมื่อมีแขกผู้มาเยือนก็จะมีการต้อนรับขับสู้ ด้วยการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน และความรู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับท่าน โอกาสนี้โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จึงต้อนรับท่าน    ด้วยการแสดงพื้นบ้านชุด รำแพรวา เชิญทุกท่านรับชมค่ะ

 
   

 

 

                การแสดงชุดที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ อำนวยการแสดงโดย ผอ.วินัย จันทะเมนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์

                การสนับสนุนจากบริษัท กรุงไทย ธุรกิจบริการจำกัด จากวันนั้นจวบจนถึงวันนี้ โรงเรียนบ้านโคกกลางได้มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั้น  โอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญ ท่านผู้อำนวยการวินัย จันทะเมนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน           บ้านโคกกลางอนุสรณ์ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง School-bird พื้นที่ดำเนินงานโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ เรียนเชิญค่ะ

 
   

 


                ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ วินัย จันทะเมนชัย เป็นอย่างสูงค่ะ

 

                ด้วยการพัฒนาชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นั้นนั้นต้องได้รับความร่วมมือประสานงานจากหลายฝ่าย ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว ดุจดั่งได้ก้าวลงสู่ลำเรือเดียวกัน สู่เส้นชัย หลักใหญ่ด้านการศึกษา การพัฒนา คือได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โอกาสนี้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ ท่านรองเสริมฤทธิ์  หวายฤทธ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงไทย ธุรกิจบริการ จำกัด กราบเรียนเชิญค่ะ

 

 

 

กราบขอบพระคุณท่านเป็นย่างสูงค่ะ 

โครงการ school-bird นี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือจากหลายฝ่าย จากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ประสานงานโรงเรียนและชุมชน โอกาสนี้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ คุณเจริญ สุขวิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กล่าวต้อนรับ       คณะกรรมการบริษัทกรุงไทย ธุรกิจบริการ จำกัด

 

 

 

                กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

                เมื่อทั้งหลายฝ่ายมาผสานร่วมมือกันสู่เรือ ลำเดียวกัน เรือนี้จะไม่สามารถลอยล่องสู่นทีกว้าง สู่เส้นชัยได้ หากาดพลังในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ การมีวิถีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จึงต้องมีผู้ให้การสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน โอกานี้ดิฉันขออนุญาตกราบเรียนเชิญ คุณดำรง แก้วประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงไทย ธุรกิจบริการจำกัด หรือ KTBGS ได้กล่าวในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ school-bird โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ กราบเรียนเชิญค่ะ

 
   

 

                กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

                ในเมื่อมีเรือลำใหญ่ เรามีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์เป็นกัปตันเรือ มีพลังงานเชื้อเพลิง ในการขับเคลื่อนคือ KTBGS หางเสือเรือที่ทำหน้าที่คอยคัดท้าย คอยบังคับให้เรือลอยล่องอย่างปลอดภัย ถูกทิศทาง หางเสือเรือลำใหญ่คือมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ โอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญ คุณสำนาน ไชยโคตร ตัวแทนจากมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ได้กล่าวในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการในโครงการ school-bird ขอกราบเรียนเชิญค่ะ

 
   

 

                กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

                ทุกท่านได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ school-bird ทั้งกิจกรรมด้านการเกษตร กิจกรรมห้องสมุดของเล่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ใหญ่ใจดี และพี่ๆจาก KTBGS ได้บริจาคของเล่น เป็นการแบ่งปันความสุขแก่น้องๆ นักเรียนในโรงเรียนของเรา นอกจากความสุขที่ได้รับน้องๆยังได้ฝึกทักษะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการ ทุกท่านได้มีส่วนในการรังสรรค์สร้างสรรค์เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีในสังคม ทุกท่านคงอยากจะเห็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้แห่งใหม่ของน้องๆ ที่ท่านได้มีส่วนสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น จึงขอเชิญทุกท่านสู่ห้องสมุดของเล่น โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ของเรา และในวันนี้ก็จะได้ทำการเปิดห้องสมุดของเล่นโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ เชิญทุกท่านสู่ห้องสมุดของเล่นโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ฝั่งทิศใต้ของโรงเรียนค่ะ