ให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ในส่วนที่นักเรียนได้รับมอบหมายให้ไปทำการศึกษา  โดยนำข้อมูลจากในใบงานของนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและรูปภาพที่ถ่ายตามหัวข้อที่กำหนด  นำเสนอผ่านบล็อกนี้

        ข้อมูลที่ต้องนำเสนอได้แก่

        1.ชื่อภูมิปัญญา 

        2.ชื่อ-สกุล เจ้าของภูมิปัญญา

        3.ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์เจ้าของภูมิปัญญา

        4.ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญา  

        5.วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  

        6.วัตถุดิบในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  

        7.ขั้นตอนการผลิต

        8.ราคาการจัดจำหน่าย

        9.คุณประโยชน์ของภูมิปัญญา

        10.คติ/คุณธรรม/แรงบันดาลใจที่ทำให้งานนประสบความสำเร็จ

 

        รูปภาพที่ต้องนำเสนอได้แก่

        1.ภาพเจ้าของภูมิปัญญา(ครึ่งตัว) 1 ภาพพที่ชัดเจน

        2.ภาพวัสดุอุปกรณ์(ถ่ายรวมทุกอุปกรณ์) 1 ภาพพที่ชัดเจน

        3.ภาพวัตถุดิบ(ถ่ายรวมวัตถุดิบทุกชนิด) 1 ภาพพที่ชัดเจน

        4.ภาพขั้นตอนการผลิต 4-10 ภาพพที่ชัดเจน

        5.ภาพภูมิปัญญาที่ผลิตเสร็จเพื่อจำหน่าย  2-3  ภาพพที่ชัดเจน

        6.ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับภูมิปัญญาในขณะที่กำลังเก็บข้อมูลด้วยชุดนักเรียนหรือชุดพละที่ถูกต้อง 3 ภาพ