การแลกเปลี่ยน

1.  การแลกเปลี่ยน คืออะไร

ตอบ การแลกเปลี่ยนคือการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เจ้าของ สิ่งของสินค้าบริการต่างๆเช่่นการซื้อขนม ก็คือเราใช้เงินซื้อเป็นการเปลี่ยนแปลงกรรมสิืิทธิ์จากของเราเป็นของคนขาย และเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของขนมจากคนขายมาเป็นของเรา

2.  การแลกเปลี่ยนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีกี่ระบบ อะไรบ้าง

ตอบ 3 ระบบ คือ ระบบการแลกเปลี่ยนของต่อของ (Barter System) 

เช่นในสมัยก่อนที่มีการนำของของตัวเองไปแลกกับคนอื่น เช่น การนำข้าวจากบ้านไปแลกเป็นถ่านเป็นต้น

ระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงิน (Money System)

ระบบนี้ยังเป็นที่นิยมในสมัยนี้พอสมควรเพราะ ใช้จ่ายง่ายไม่มีเครื่องมือทันสมัยอะไรมากมายตัวอย่างเช่น การใช้ธนบัตรซื้อของต่างๆ เป็นต้น

ระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้เครดิต (Credit System )

ระบบนี้เป็นระบบใหม่ จะใช้ในบุคคลประเภทที่มีหลักคำ้ประกัน หรือผู้มีบัญชีในการทำธุรกรรมต่างๆ ค่อนข้างเป็นที่นิยม เพราะสะดวกรวดเร็วในการใช้ แต่ต้องแลกกับการให้ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารด้วย

3. นักเรียนคิดว่าระบบการแลกเปลี่ยนแบบใดที่ดีที่สุดในสังคมปัจจุบัน อธิบาย

ตอบ ระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้เครดิต (Credit System ) เพราะ สะดวกปลอดภัยในการทำธุรกรรมต่างๆ หากบัตรหายก็สามารถระงับได้ทันที ซึ่งถ้าเราพกเงินเยอะๆในสังคมปัจจุบันจะไม่ค่อยปลอดภัย