ประกาศ

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระทางสังคมศาสตร์

ชั้นปีที่๒ (เทียบโอน)  - ปีที่ ๓

 

รายชื่อนิสิตกลุ่มที่ ๑

รายชื่อนิสิตกลุ่มที่ ๒

รายชื่อนิสิตกลุ่มที่ ๓

 

ส่วนประกอบการเขียนบทความการศึกษาอิสระ

ตัวอย่างบทความศึกษาอิสระ