งานชิ้นที่ 1 การประดิษฐ์สื่อการสอน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

            จากการที่ได้เรียนรู้ศึกษาเนื้อหาสาระ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการสอน อาจารย์จึงได้มอบหมายชิ้นงานให้กับนักศึกษา โดยการที่ให้นักศึกษาประดิษฐ์คิดค้นสื่อการเรียนการสอนแบบเป็นการนำเศษวัสดุมาสร้างเป็นสื่อการสอนขึ้นมา ข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายงานก็ได้ไปศึกษาเนื่อหาที่ตัวเองสนใจจากตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ข้าพเจ้าได้สนใจในเรื่องวันสำคัญทางศาสนา ที่อยู่ใน

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐานที่ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ต้องนับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฎิบัติตามหลักธรรมเพื่อนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

      วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนาโดยเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัย ที่รู้จักกันโดยทั่วไป ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา

               วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันธรรมสวนะ ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นกัน แต่ไม่สำคัญเท่า 3 วัน ดังกล่าวข้างต้น

                วันสำคัญทางพรพุทธศาสนาเหล่านี้ บางวันทำให้เกิดเทศกาลสำคัญที่ชาวไทยถือปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นประเพณี ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในเนื้อหาสาระนี้จึงคิดที่จะนำมาเป็นเนื้อหาของสื่อการสอนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้คิดที่จะทำเป็นป็อบอัพเนื่องด้วยข้าพเจ้าคิดว่า ป็อบอัพเป็นสื่อการสอนอย่างนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจจากเด็กได้เป็นอย่างดีเพราะป็อบอัพเป็นการนำรูปภาพมาสร้างให้เกิดเป็นมิติ ถ้าเราจะนำแค่ภาพกับเนื้อหามานำเสนอในเก็กดูเพียงอย่างเดียวเด็กก็อาจจะไม่เกิดความสนใจ

วัสดุ - อุปกรณ์

1.กระดาษหนังไก่

2.รูปภาพต่างๆ

3.กาว

4.กรรไกร

5.มีดคัตเตอร์

6.สติกเกอร์รูปภาพเพื่อมาตกแต่ง

7.สีน้ำ,สีไม้

8.กาวสองหน้า

ขั้นตอนการทำ

1.เตรียมกระดาษหนังไก่กว้าง 56X76 เซนติเมตรพับกระดาษแบ่งครึ่งแล้วตัดกระดาษออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันจะได้กระดาษออกเป็นสองชิ้นแล้วนำกระดาษที่ตัดเรียบร้อยแล้วนำมาพับครึ่งตัดออกมาเป็นสองชิ้นเท่าๆกัน นำมาพับครึ่งจะได้กระดาษในรูปแบบนี้ คือ กว้าง 19X28 เซนติเมตร 

2.นำกระดาษที่พับไว้มาวัดจากขอบกระดาษเข้าไป 2 นิ้วและลงไปอีก 2 นิ้วทั้งสองด้านแล้วใช้กรรไกรตัดเข้าไปด้านตามที่วัดไว้คือเข้าไป 2 นิ้ว
ทั้งสองด้าน
แล้วคลี่กระดาษออกมาพับให้เป็นขั้นบันไดใหญ่
สำหรับทำฐาน
จากนั้นพับกระดาษที่ขีดไว้เข้าไปด้านในแล้วขีดเข้าไปด้านในอีก 1 นิ้วลงไปอีก 1 นิ้วทั้งสองด้านตัดลงไป 1 นิ้ว ตามที่ขีดไว้ทั้งสองด้านให้เท่ากันเมื่อตัดทั้งสองด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้พับเข้าตามรอยที่ตัดไว้ทั้งสองด้านเป็นขั้นบันไดเล็กอีกชั้นหนึ่งทั้งสองด้านเพื่อใช้เป็นฐานเมื่อทำขั้นบันไดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้พับเข้าไปด้านใน


 3.นำสติ๊กเกอร์ หรือรูปภาพที่ได้แล้วนำไปติดลงบนกระดาษหนังไก่นำวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเนื้อหาสาระที่เตรียมไว้มาติดลงบนขั้นบันไดแต่ละขั้น

4.นำสติกเกอร์ภาพต่างๆที่เราเตรียมไว้มาตกแต่งในป็อบอัพและระบายสีตกแต่งเพิ่มเพื่อคว่มสวยงาม

5.ทำการด์ป็อบอัพเพิ่มตามเนื้อหาสาระที่เตรียมไว้ตามขั้นตอนที่ได้อธิบาย ไปในขั้นต้นและนำการ์ดแต่ละใบที่ได้มาประกบกันเป็นหนังสือป็อบอัพ


6.ทำหน้าปกหนังสื่อป็อบ ตัดกระดาษหนังไก่ให้มีขนาดใหญ่กว่าหนังสือป็อบอัพข้างละ 1 นิ้ว และนำไปติดเข้าเป็นหน้าปกของหนังสือป็อบอัพตกแต่งให้สวยงามก็เป็นอันเสร็จเรียนร้อย

ถ้าใครสนใจที่จะทำการ์ดป็อบอัพ หนังสือป็อบอัพแบบอื่นสามารถศึกษาได้ที่

http://toippk.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-pop-up-2/