กิจกรรม บทที่ 2 ให้นักศึกษาสืบค้น เรื่องที่เกี่ยวข้อง และส่งงานด้วยการแสดงความคิดเห็น