เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่ง

การทำความเข้าใจความหมายของสิ่ง(คำ)นั้นได้ถูกต้อง จะทำให้เรารู้จักใช้ประโยชน์สิ่งนั้นได้ดีขึ้น

เกี่ยวกับสารสนเทศ IT (Information Technology) - IS (Information System) คำสองคำนี้มักใช้กันสับสน ขอให้ น.ศ. แสดงความเข้าใจว่า IT และ IS ต่างกันและเหมือนกันอย่างไร

ให้ น.ศ. ร่วมกันอภิปรายที่นี่ แสดงความรู้ความเห็นของตัวเอง และร่วมวิจารณ์เพิมเติมความเห็นของเพื่อน แล้วนำไปเขียนสรุปใน page ของ น.ศ. (อย่างลืม set link ไปด้วย)