ให้นักเรียนหาคำตอบจากเนื้อหาประกอบการเรียน/สืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1.ระบบสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไร?

ชุดขององค์ประกอบที่ทำหน้าที่รวบรวม  ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยการตัดสินใจ และการควบคุมในองค์กร  ในการทำงานของระบบสารสนเทศประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 อย่าง คือ การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input)  การประมวลผล (Processing)  และ การนำเสนอผลลัพธ์ (Output)  ระบบสารสนเทศอาจจะมีการสะท้อนกลับ (Feedback) เพื่อการประเมินและปรับปรุงข้อมูลนำเข้า  ระบบสารสนเทศอาจจะเป็นระบบที่ประมวลด้วยมือ(Manual) หรือระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ (Computer-based information system –CBIS) (Laudon & Laudon, 2001) 

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงระบบสารสนเทศ มักจะหมายถึงระบบที่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม

2.องค์ประกอบใดสำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ เพราะเหตุใด?
ฮาร์ดแวร์
        ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ  หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน  อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย  เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องสแกนรายนิ้วมือ  

3.ฮาร์ดแวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศอย่างไร?

ฮาร์ดแวร์เป็นเสมือนร่างกายซอฟท์แวเป็นเสมืองจิตใจ
ฮาร์ดแวร์จะรวบรวมข้อมูล  แสดงข้อมูล   จัดกระทำเป็นสารสนเทศได้ตามต้องการ

4.องค์ประกอบสารสนเทศประเภทใดที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้?

 

ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน  ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์  คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์  จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง  การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง  ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพหรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้
ชนิดของซอฟต์แวร์ 
          ในบรรดาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์มีมากมาย  ซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจได้รับการพัฒนาโดยผู้ใช้งานเอง
 หรือผู้พัฒนาระบบ  หรือผู้ผลิตจำหน่าย  หากแบ่งแยกชนิดของซอฟต์แวร์ตามสภาพการทำงาน  พอแบ่งแยกซอฟต์แวร์ได้เป็นสองประเภท  คือ  ซอฟต์แวร์ระบบ (system software)  และซอฟต์แวร์ประยุกต์  (application software)
ซอฟต์แวร์ระบบ  คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบ
 หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบคือดำเนินงานพื้นฐานต่างๆ
 ของระบบคอมพิวเตอร์  เช่น  รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ  นำข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์  จัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจำรอง
          เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  ทันทีที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์จะทำงานตามโปรแกรมทันที  โปรแกรมแรกที่สั่งคอมพิวเตอร์ทำงานนี้เป็นซอฟต์แวร์ระบบ  ซอฟต์แวร์ระบบอาจเก็บไว้ในรอม  หรือในแผ่นจานแม่เหล็ก  หากไม่มีซอฟต์แวร์ระบบ คอมพิวเตอร์จะทำงานไม่ได้
          ซอฟต์แวร์ระบบยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆและยังรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาต่างๆ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่างๆ  ตามความต้องการของผู้ใช้  ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง  ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานทางด้านต่างๆ  ออกจำหน่ายมาก  การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและแพร่หลาย  เราอาจแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ  ซอฟต์แวร์สำเร็จและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ

แหล่งที่มา : http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/software/software/

5.บุคลากรที่จะทำงานในระบบสารสนเทศได้มีประสิทธิภาพควรมีคุณลักษณะอย่างไร?

บุคลากร  (Peopleware)  คือ  บุคคลที่ใช้งาน  จัดการ  และควบคุมระบบสารสนเทศ  ซึ่งหากบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์   และปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  จะส่งผลให้ระบบสารสนเทศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ  ดังนั้นบุคลากรควรมีลักษณะดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการประยุกต์ใช้ซอร์แวร์และฮาร์ดแวร์เป็นอย่างดี
2. เป็นผู้ที่มีความรอบคอบในการทำงาน  เพราะต้องมีการจัดการ  ควบคุมระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัว  ติดตามวิวัฒนาการปัจจุบันเสมอ  เพราะเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทุกๆวัน  ดังนั้นบุคลากรต้องพัฒนาตนเอง  ตามให้ทันต่อข่าวสาร 
เพื่อจะได้ทำให้งานมีประสิทธิภาพที่สุด

6.ตำแหน่งใดบ้างที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาซอฟแวร์?

ผู้ใช้  เพราะผู้ใช้จะเป็นผู้ระบุความต้องการของตนเอง  จึงจะสามารถส่งต่อให้บุคลากรคนอื่นๆ  เช่น  นักวิเคราะห์แบบ  เพราะการจะทำงานนั้น  ต้องมีการระบุหัวข้อในการทำงานให้ได้เสียก่อน  
นักวิเคราะห์ระบบ  เพราะผู้ที่ทำตำแหน่งนี้  จะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้รับ  แล้วนำมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่ง  โดยต้องมีความรู้และความสามารถทั้งความคิดสร้างสรรค์  การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ตลอดจนทักษะในการเขียนที่ดี  เพื่อให้ได้งานออกมาอย่างดี  เป็นต้น  
นักออกแบบระบบ  เพราะนักออกแบบจะต้องรับข้อมูลจากที่นักวิเคราะห์ระบบได้ทำการวิเคราะห์ไว้  แล้วนำข้อมูลนั้นมาปฏิบัติให้สามารถใช้ต่อยอดได้ 
นักเขียนโปรแกรม  หรือ  โปรแกรมเมอร์  เพราะบุคลากรนี้ที่ทำหน้าที่เขียนและพัฒนาซอฟต์แวร์  เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้  ตามการออกแบบของนักวิเคราะห์ระบบและนักออกแบบระบบ   
ผู้ควบคุมเครื่อง  เพราะเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง  ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องในการใช้งานผู้ควบคุมเครื่องต้องแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 
ผู้บริหารและควบคุมฐานข้อมูล  เพราะ เป็นผู้ที่คอยสร้าง  ควบคุม  แก้ไข 
ระกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล  เพื่อให้มีความเป็นระเบียบและมีความปลอดภัย 
หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์  เพราะต้องเป็นผู้ที่วางแผนในการทำงานและประสานงานและกำหนดนโยบายของหน่วยงานเป็นหลัก  ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีควาสามารถพอที่จะวางแผนการทำให้ให้เข้ากับระบบสารสนเทศได้ 

7.ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประมวลผลเพื่อตัดสินใจต้องทำอย่างไร?

 หากข้อมูลการตัดสินใจไม่เพียงพอ  ควรรู้จักค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม  ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  ควรเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ซอร์ฟแวร์ที่มีประสบการณ์โดยตรง  เพื่อสอบถามถึงข้อมูล  การประยุกต์ใช้ที่ถูกต้อง  เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว  ก็นำข้อมูลนั้นมาช่วยเพิ่มทักษะการประมวลให้ได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 

 8.คอมพิวเตอร์ช่วยในการตัดสินใจอย่างไร? 

สำหรับบางครั้งที่บุคคลหนึ่งต้องการตัดสินใจต่อสิ่งใด  ย่อมต้องการข้อมูลและความเป็นเหตุเป็นผลในการประกอบการตัดสินใจ  เช่น  ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ  จะต้องเริ่มต้นอย่างไร  ดูแลกิจการอย่างไร  ซึ่งหากเราทำด้วยตัวคนเดียวก็อาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจที่ว่า  เมื่อทำไปแล้ว  อาจเกิดข้อผิดพลาดซึ่งแก้ไขได้ยาก  ดังนั้นการหาข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย  ย่อมทำให้เรามีความมั่นใจ  สามารถตัดสินใจต่อสิ่งที่ทำอย่างมั่นใจและมีความสะดวกในการค้นหา  ทำให้ประหยัดเวลาในการตัดสินใจอีกด้วย

9.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซสมีประโยชน์อย่างไร?

  ไมโครซอฟท์แอคเซส  (Microsoft Access)  คือ  โปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล  มีตารางเก็บข้อมูลและสร้างคิวรี่ได้  มีส่วนคอนโทลให้เรียกใช้ในรายงานและฟอร์ม  สร้างมาโครและโมดูลด้วยภาษาเบสิกเพื่อประมวลผลตามหลักภาษาโครงสร้าง  หรือจะใช้เป็นเพียงระบบฐานข้อมูลให้โปรแกรมจากภายนอกเรียกใช้  ซึ่งง่ายสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์  ในเรื่องการเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาแล้ว  ช่วยให้การพัฒนาระบบงานเสร็จได้อย่างรวดเร็ว

10.นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้อย่างไร?

ในฐานะนักเรียนแล้ว  เราสามารถให้ความร่วมมือได้หลายด้านเช่น
          -  การเข้าใช้บริการระบบสารสนเทศ  เราสามารถรู้ถึงระบบการทำงานว่า  มีประสิทธิภาพหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง  ซึ่งเราสามารถให้คำแนะนำจากแบบสอบถามที่มีการแจกให้ประเมินได้  เมื่อเราให้คำแนะนำจากสิ่งที่พบเห็น  แล้วบรรยายได้อย่างมีเหตุผล  ทางโรงเรียนก็สามารถปรับปรุง  แก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          -  การศึกษาถึงความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน  เมื่อเรามีความรู้  ก็สามารถนำไปบอกต่อ  (อาจจะผ่านทางใบประเมินตามข้อข้างต้น)  เพื่อให้ระบบสารสนเทศนั้นมีความก้าวหน้า  ตามกระแสปัจจุบันทัน  เป็นต้น