1.  ระบบสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไร ?
ตอบ ระบบสารสนเทศมีความสำคัญในการบริหารจัดการภายในองค์กร เพราะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีการแข่งขันทางธุรกิจสูงองค์กรที่มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงข้อมูลได้เร็วเท่านั้นถึงจะอยู่รอดได้ในปัจจุบันดังนั้นผู้บริหารขององค์กรนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศของตนเองให้มีความทันสมัยและนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แหล่งที่มา : pmispang.blogspot.com/2011/12/blog-post_14.html
2)  องค์ประกอบใดสำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ  เพราะเหตุใด ?
ตอบ บุคลากร  (People) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบสารสนเทศ
เพราะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆนั้นจะต้องมีการจัดเตรียมเปลี่ยนระบบ จัดเตรียมโปรแกรมดำเนินการต่างๆ หลายอย่างซึ่งไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้
ถ้าหากไม่ใช่ผู้ที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ดังนั้นเราจึงถือว่าบุคลากร
เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศ
แหล่งที่มา : course.eau.ac.th/course/.../บทที่%201%20เทคโนโลยีสารสนเทศ.ppt
3)  ฮาร์ดแวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศอย่างไร ?
ตอบ มีความสำคัญ คือเป็นทั้งตัวรับคำสั่ง ตัวแสดงผลของการกระทำของคำสั่งที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ป้อนเข้าไป และตัวประมวลผล ถ้าฮาร์ดแวร์ที่ดี รวดเร็วแล้วก็จะทำให้งานของเราออกมามีคุณภาพดียิ่งขึ้น
แหล่งที่มา : http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=589351f8258527d9

4.องค์ประกอบสารสนเทศประเภทใดที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ ?
ตอบ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการที่สอง
ซึ่งก็คือลำดับขั้นตอนของคำสั่งที่จะสั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งาน ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติงาน ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบงาน ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานต่างๆ ลักษณะการใช้งานของซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้จะต้องติดต่อใช้งานโดยใช้ข้อความเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันซอฟต์แวร์มีลักษณะการใช้งานที่ง่ายขึ้น โดยมีรูปแบบการติดต่อที่สื่อความหมายให้เข้าใจง่าย ส่วนงานในระดับองค์กรส่วนใหญ่มักจะมีการพัฒนาระบบตามความต้องการโดยการว่าจ้าง หรือโดยนักคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร เป็นต้น
แหล่งที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/napaporn_pr/com/sec03p03.html)   5บุคลากรที่จะทำงานในระบบสารสนเทศได้มีประสิทธิภาพควรมีคุณลักษณะอย่างไร ?

ตอบ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ และปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องจะส่งผลให้ระบบสารสนเทศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ในปัจจุบันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความสามารถในการทำงานมากขึ้น จึงทำให้บุคลากรในระดับบุคคลสามารถพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาระบบงานของตนเองได้ตามต้องการ  สำหรับการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในระดับกลุ่มและระดับองค์กรที่มีข้อมูลและสารสนเทศซับซ้อนมากขึ้น
อาจจะต้องใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาคอมพิวเตอร์โดยตรง
6)  ตำแหน่งใดบ้างที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ ?
ตอบ1. ผู้ใช้  คือ  บุคลากรที่มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยระบุความต้องการของตนเองต่อนักวิเคราะห์ระบบว่าต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร
2. นักวิเคราะห์ระบบ คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบในหน่วยงานหรือองค์กร โดยศึกษารวบรวมข้อมูลขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆและความต้องการของผู้ใช้  เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขระบบงานที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น
3. นักออกแบบระบบ  คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการออกแบบระบบงาน ทั้งในด้านโครงสร้างข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้ทำการวิเคราะห์ไว้
4. นักเขียนโปรแกรม  หรือ  โปรแกรมเมอร์ คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่เขียนและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ตามการออกแบบของนักวิเคราะห์ระบบและนักออกแบบระบบ
5. ผู้ควบคุมเครื่อง  คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาขัดข้องในการใช้งานผู้ควบคุมเครื่องต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
6. ผู้บริหารและควบคุมฐานข้อมูล  คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ออกแบบ สร้าง  ควบคุม  ปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูล  และกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าใช้ฐานข้อมูลเพื่อความเป็นระเบียบ  และความปลอดภัย
7. หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์  คือ บุคลากรที่อยู่ในตำแหน่งบริหารงานเป็นผู้วางแผนและกำหนดนโยบายของหน่วยงาน  กำหนดมาตรฐานในการทำงานของหน่วยงานคอมพิวเตอร์
7)  ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประมวลผลเพื่อตัดสินใจต้องทำอย่างไร ?
ตอบ ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจนกว่าจะเพียงพอ อาจทำได้จากการสอบถามคนรอบข้าง จนได้ข้อมูลที่พอใจ
8)  คอมพิวเตอร์ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างไร ?
ตอบ ปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล
และแสดงผลลัพธ์เพื่อประกอบการตัดสินใจกันอย่างแพร่หลาย  เพราะคอมพิวเตอร์มีศักยภาพในการคิดคำนวณ  และเปรียบเทียบข้อมูลได้รวดเร็ว  ถูกต้อง และแม่นยำ  ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  ประหยัดเวลา แรงงาน  และค่าใช้จ่ายไปได้มาก
9)  ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซสมีประโยชน์อย่างไร ?
ตอบ เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ของชุด  Microsoft  Office  ที่ใช้ง่าย  และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เหมาะสำหรับจัดการข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์  ทั้งการค้นหาข้อมูล  การคำนวณค่า การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และการจัดทำรายงานสรุป
10)  นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้อย่างไร ?
ตอบ กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน  เช่น กลุ่มข้อมูลของนักเรียนในโรงเรียนประกอบด้วย  เลขประจำตัวนักเรียน  ชื่อ นามสกุล  ประวัติส่วนตัว  คะแนนสอบแต่ละปีการศึกษา  เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้  เรียกว่า  ข้อมูลเชิงสัมพันธ์  เพราะสามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้  เช่น โปรแกรม  Microsoft
Access  เป็นต้น