คำถามพัฒนากระบวนการคิด :     ระบบสารสนเทศ

ให้นักเรียนหาคำตอบจากเนื้อหาประกอบการเรียน / สืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ( ระบุแหล่งที่มา )

  ระบบสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไร ?

  •      เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Effectiveness) 
  •      เพิ่มผลผลิต (Productive) 
  •      เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า (Quality) 
  •      ผลิตสินค้าใหม่และขยายผลิตภัณฑ์ (New Product and increase product)
ที่มา : http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=74318595d226bde5

 องค์ประกอบใดสำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ  เพราะเหตุใด ?

     บุคลากรเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญที่สุด เพราะบุคลการจะเป็นผู้ที่ความรู้ความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ดำเนินการให้ระบบสารสนเทศสามารถทำงานต่อไปได้ หากไม่มีบุคลากรแล้วนั้น  ระบบสารสนเทศก็จะไม่สามาถปฎิบัติงานได้ 

http://www.thaigoodview.com/files/u71294/200967_54781.jpg

 ฮาร์ดแวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศอย่างไร ?

     ฮาร์ดแวร์เป็นเสมือนร่างกาย ซอฟต์แวร์เป็นเสมือนจิตใจ ฮาร์ดแวร์จะรวบรวมข้อมูล แสดงข้อมูล จัดกระทำเป็นสารสนเทศได้ตามต้องกา

 องค์ประกอบสารสนเทศประเภทใดที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ ?

     บุคลากร  และ ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในระบบสารสนเทศ 

 บุคลากรที่จะทำงานในระบบสารสนเทศได้มีประสิทธิภาพควรมีคุณลักษณะอย่างไร ?

     ต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก  และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศได้  หรือเชี่ยวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะถูกใช้ในระบบสารสนเทศ 

 ตำแหน่งใดบ้างที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ ?

     - นักวิเคราะห์ระบบ  (Systems  Analyst)
     - นักออกแบบระบบ  (System  Designers)
     - นักเขียนโปรแกรม  หรือ  โปรแกรมเมอร์  (Programmers)
     - ผู้บริหารและควบคุมฐานข้อมูล       
     - หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์

 ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประมวลผลเพื่อตัดสินใจต้องทำอย่างไร ?

     หาหรือทำข้อมูลให้เพียงพอที่จะประมวลผลเพื่อตัดสินใจ

  คอมพิวเตอร์ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างไร ?

     การตัดสินใจเป็นกระบวนการเลือกหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต บางครั้งการตัดสินใจอาจทำด้วยความเคยชินและเรียบง่าย  หรือตัดสินใจด้วยความละเอียดรอบคอบ  ตลอดจนใช้เทคนิคต่าง ๆ มาช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล  และแสดงผลลัพธ์เพื่อประกอบการตัดสินใจกันอย่างแพร่หลาย  เพราะคอมพิวเตอร์มีศักยภาพในการคิดคำนวณ  และเปรียบเทียบข้อมูลได้รวดเร็ว  ถูกต้อง  และแม่นยำ  ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  ประหยัดเวลา  แรงงาน  และค่าใช้จ่ายไปได้มาก

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/computer.gif

 ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซสมีประโยชน์อย่างไร ?

     ไมโครซอฟท์แอคเซส (Microsoft Access) คือ โปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล มีตารางเก็บข้อมูลและสร้างแบบสอบถามได้ง่าย มีวัตถุคอนโทลให้เรียกใช้ในรายงานและฟอร์ม สร้างมาโครและโมดูลด้วยภาษาเบสิก เพื่อประมวลผลตามหลักภาษาโครงสร้าง สามารถใช้โปรแกรมนี้เป็นเพียงระบบฐานข้อมูลให้โปรแกรมจากภายนอกเรียกใช้ก็ ได้

http://www.azalea.com/imgs/logos/Microsoft-Access.png                                                               

  นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้อย่างไร ?

       - ช่วยค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เพื่อเก็บรักษาเอาไว้เป็นข้อมูลใช้ในยามที่ต้องการ

       - ตรวจสอบดูความถูกต้องของข้อมูลที่เคยมีนั้นเป็นข้อมูลที่ปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
       - จัดระเบียบข้อมูลให้มีความถูกต้องและมีความเป็นระเบียบเพื่อง่ายแก่การค้นหาและใช้งาน