ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ  ระบบเทคโนโลยีที่ประกอบด้วยตัวป้อน  กระบวนการผลลัพธ์ ทรัยากรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทำทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้  การใช้ซอฟแวต์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน  การพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้โดยคำนึงถึงหลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น การใช้ภาพฉายแสดงรายละเอียดของชิ้นงานเพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน  ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดแปลกใหม่  การวิเคราะห์ผลดี  ผลเสีย การประเมิน  และการตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  และการใช้เทคโนโลยีสะอาดเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ วางแผน  ออกแบบผลิตภัณฑ์  แล้วปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ และใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้  วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และประเมินผลเพื่อตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดสังเคราะห์  สร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง  ใฝ่เรียนรู้  ขยัน อดทน  และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด

ง 2.1 ม . 4-6/1   ง 2.1 ม.4-6/2  ง 2.1 ม.4-6/4  ง 2.1 ม.4-6/5

รวมทั้งหมด  5 ตัวชี้วัด