การจะเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ อาจเริ่มจากการศึกษาธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ สิ่งทั้งหลายที่เราอยากรู้เกี่ยวกับธูรกิจนั้นๆ ก็คือ โมเดลธุรกิจ (business model) หรือในทางวิชาการจัดการ เรียก business process model -BPM

สิ่งที่ต้องการรู้ก็เพียง ๑ กิจการนั้นมีสินค้าหรือบริการอะไร ๒ กิจการนั้นมีรายได้และความมั่นคงได้อย่างไร เพื่อจะตอบคำถามนี้ เราต้องแจกแจงรายละเอียด คือ

  • อะไรเป็นสินค้าหรือบริการของกิจการ
  • กิจการได้วัตถุดิบ (หรือสินค้า) มาอย่างไร
  • กิจการผลิตสินค้าหรือบริการอย่างไร
  • กิจการนำส่ง (จำหน่าย) สินค้าหรือบริการสู่ลูกค้าอย่างไร
  • กิจการเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการอย่างไร
  • คนผู้ปฏิบัติงานในกิจการต้องมีคุณสมบัติพิเศษอะไร

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Bz) เป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ต่างจากธุรกิจแบบเดิมที่เคยทำมา แต่ก็ยังอยู่ในหลักการทั่วไปนี้ เพียงแต่ว่า ความอยู่รอดหลักไม่ใช่เป็นเรื่องสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังมี IT เป็นตัวสำคัญอีกด้วย

Assignment II

ให้ น.ศ. หาธุรกิจมาคนละหนึ่งธุรกิจ แล้วศึกษา โมเดลธุรกิจ นี้ โดยบอก ชื่อธุรกิจ ที่ตั้ง (ถ้ามี web ของกิจการ ให้บอก URL ด้วย) บรรยายเกี่ยวกับกิจการจำแนกตามหัวข้อข้างต้น

ตอบโดยย่อที่บันทึกนี้ แล้ว link ไปยังคำตอบเต็มที่ blog ของ น.ศ.

อย่าลืมแจ้ง ชื่อสมาชิก รหัส น.ศ. ๕ หลัก และทำตามข้อตกลงในชั้นให้ครบถ้วน