ยินดีต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่1/4และ1/5 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ งานที่มอบหมาย นักศึกษาส่งบทความที่เกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา มา คนละ 1 เรื่อง