นายทวี เตชะภัททวรกุล

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

นายพล ไมสัน (งานกิจกรรมชาติ ศาสน์ กษัตริย์), นางสาวปราณี อนุอัน (งานกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม), นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (งานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย) และนางสาวสุขจิต สุขใส (งานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ) ตามลำดับ

วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นสร้างเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผลเมืองสู่สังคม ภายในปี 2558

พันธกิจ: สร้างเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง ให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นสากล ภายใต้หลักคุณธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสานสัมพันธ์ชุมชน โดยใช้กระบวนการบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

         1. เป็นผู้นำในการบริหารจัดการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง ให้กับผู้เรียน สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล

         2. ครูมีความสามารถจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมืออาชีพ

         3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง และมีอัตลักษณ์ของภูเก็ตวิทยาลัย

         4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข็มแข็ง

กลยุทธ์

          1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

          2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          3. เสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง และมีอัตลักษณ์ของภูเก็ตวิทยาลัย 

          4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้ปกครองและชุมชน

การบริหารงานกิจกรรมนักเรียนสามประเภทกิจกรรมครับ

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานกิจกรรมนักเรียน

5.1 จัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

5.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมการศึกษาหาความรู้ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมดนตรี กิจกรรมที่เกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี วัฒนธรรม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.3 กำกับ ติดตามการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

5.4 ประเมิน สรุป และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง เสนอต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

5.5 ทบทวน แสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง

5.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

การประสานงานที่ข้างล่างครับ http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/367/122/original_SM1.gif

Ico64_img_9414Ico64_img_0369Ico64_img_0059Ico64_349Ico64_img_9694Ico64_thumb_img_9546