วัฒนธรรมองค์การ
(Organization
Culture)ความหมาย- วัฒนธรรม (Culture) คือความเข้าใจ ความเชื่อ
และมาตรฐานที่สมาชิกในองค์การยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน- วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) คือระบบของการยึดถือในสิ่งที่มีความหมายร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การ
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน การตัดสินใจและพฤติกรรมอื่นวัฒนธรรมองค์การ
(Organizational
Culture)เป็นเรื่องของความเชื่อ
ค่านิยม
และแนวทางปฏิบัติที่สมาชิกในองค์การได้พร้อมใจกันตั้งขึ้นมาและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติรับรู้และเข้าใจตรงกัน
ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิก และทำให้องค์การมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากองค์การอื่นๆ
ซึ่งวัฒนธรรมองค์การใด ก็คือบุคลิกภาพขององค์การนั้นตัวอย่าง
กลุ่มบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย เป็นวัฒนธรรมองค์การที่อยู่ในรูปของอุดมการณ์ (Ideology) มีอยู่
4 ข้อ คือ• ตั้งมั่นในความเป็นธรรม• มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ• เชื่อถือในคุณค่าของคน• ถือมั่นในความรับผิดชอบของคนลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ- วัฒนธรรมหลัก : (บุคลิกภาพขององค์การ)
เป็นวัฒนธรรมที่สมาชิกส่วนใหญ่รับรู้ ยอมรับ เชื่อถือ และเข้าใจร่วมกัน เช่น เช่น
พิธีมอบรางวัลดีเด่นให้แก่พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ แก่องค์การ- วัฒนธรรมย่อย : เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มงาน แผนกงาน เช่น
แผนกการตลาดจะแต่งตัวใส่สูท ผูกเนคไท แผนกช่างจะใส่ชุดสีน้ำเงิน- ค่านิยม : เป็นความเชื่อที่สมาชิกในองค์การยอมรับ ยากต่อการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สมาชิกองค์การรู้ว่า ตนควรปฏิบัติอย่างไรในองค์การนั้น
เช่น ค่านิยมในการแสดงความยินดีโดยการเลี้ยงฉลอง
การแสดงความอาลัยโดยการเลี้ยงส่งสมาชิกที่ลาออกEX:วัฒนธรรมองค์การMc
Donald ก็ได้สร้างค่านิยมในเรื่องสินค้าที่ต้องมีคุณค่า
มีราคาที่เหมาะสม มีความสะอาด และมีบริการที่ดีหน้าที่ของวัฒนธรรมองค์การ- เป็นตัวกำหนดบทบาทที่บ่งชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างองค์การ- แสดงความเป็นเอกลักษณ์ให้กับสมาชิกขององค์การ- ทำให้เกิดความผูกพัน มากกว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว- ช่วยทำให้องค์การเกิดความมั่นคง- ใช้เป็นแนวทางควบคุม กำกับทัศนคติ และพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบหรือขอบเขตที่เหมาะสมข้อเสียของวัฒนธรรมองค์การ
(ที่แข็งแรง) อุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง : สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
องค์การจำเป็นที่จะต้องปรับตัว แต่พนักงานยังคงยึดติดวัฒนธรรมเดิมๆ อุปสรรคต่อความหลากหลาย : คนจากหลายวัฒนธรรมมาทำงานร่วมกัน
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งกว่าจะมีอิทธิพลให้ผู้อื่นคล้อยตาม
และอาจเกิดปัญหาเข้ากันไม่ได้ อุปสรรคต่อการซื้อและการรวมกิจการ : วัฒนธรรมทั้งสององค์การไม่เหมือนกัน
เข้ากันไม่ได้ จึงเกิดความขัดแย้ง กลายเป็นอุปสรรคต่อการผสมผสานของวัฒนธรรมการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ การคัดเลือก : บุคคลที่มีความคิด ค่านิยม
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์การ การดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง :
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา การขัดเกลาทางสังคม : เป็นกระบวนการปรับตัวให้พนักงานใหม่คุ้นเคยกับกระบวนการขัดเกลาทางสังคมค่านิยมององค์การส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
แต่เกิดมาจากข้อสมมุติพื้นฐาน (basic
assumption). อีกลักษณะหนึ่งที่ทุกนิยามค่านิยมมีเหมือนกัน ก็คือ การใช้สัญลักษณ์เป็นสื่อบ่งบอกความหมายของค่านิยมที่เป็นวัฒนธรรมขององค์การนั้น
ตัวอย่างที่พบเห็นบ่อย เช่น สัญลักษณ์กากบาดสีแดงบนพื้นสีขาว
เป็นเครื่องหมายแทนองค์การกาชาด ซึ่งแสดงค่านิยมเรื่องความเมตตากรุณา
การให้การรักษาพยาบาลผู้ทุกข์ยาก หรือสัญลักษณ์ช่อใบมะกอก (ใบโอลีฟ)
ภายใต้แผนที่โลกเป็นเครื่องหมายขององค์การสหประชาชาติ
แสดงถึงค่านิยมด้านการรักษาสันติภาพของโลก เป็นต้น
บริษัทและองค์การส่วนใหญ่จะพยายามสร้างตราสัญลักษณ์ที่แฝงด้วยค่านิยม หรือ        วัฒนธรรมองค์การของตนนอกจากสัญลักษณ์แล้ว
คำขวัญหรือ Slogan ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนค่านิยมหรือความเชื่อซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์การ
เช่นบริษัทผลิตเครื่องไฟฟ้าชาร์พ (Sharp) ใช้คำขวัญว่า “ชาร์พก้าวล้ำไปในอนาคต” หรือบริษัทผลิตรถยนต์วอลโว่
ใช้คำขวัญว่า “ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่” เป็นต้นค่านิยมที่เป็นวัฒนธรรมองค์การ
จึงอาจให้คำนิยามใหม่ของวัฒนธรรมองค์การได้ว่า “เป็นกลุ่มของค่านิยมที่มีการยึดถือร่วมกัน
ซึ่งช่วยให้คนที่อยู่ในองค์การทราบว่า
การกระทำใดบ้างที่เป็นที่ยอมรับหรือไม่อาจยอมรับได้ โดยค่านิยมดังกล่าวถูกสื่อสาร
ถ่ายทอดและเผยแพร่ด้วยสัญลักษณ์คำขวัญเรื่องเล่า เป็นต้นทั่วทั้งองค์การ”  อ