วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์การ Organizational Culture

ความหมาย
- วัฒนธรรม (Culture) คือความเข้าใจ ความเชื่อ และมาตรฐานที่สมาชิกในองค์การยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
- วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) คือระบบของการยึดถือในสิ่งที่มีความหมายร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน การตัดสินใจและพฤติกรรมอื่น

วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture)
เป็นเรื่องของความเชื่อ ค่านิยม และแนวทางปฏิบัติที่สมาชิกในองค์การได้พร้อมใจกันตั้งขึ้นมาและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติรับรู้และเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิก และทำให้องค์การมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากองค์การอื่นๆ ซึ่งวัฒนธรรมองค์การใด ก็คือบุคลิกภาพขององค์การนั้น

ตัวอย่าง กลุ่มบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย เป็นวัฒนธรรมองค์การที่อยู่ในรูปของอุดมการณ์ (Ideology) มีอยู่ 4 ข้อ คือ
• ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
• มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
• เชื่อถือในคุณค่าของคน
• ถือมั่นในความรับผิดชอบของคน

องค์การ) เป็นวัฒนธรรมที่สมาชิกส่วนใหญ่รับรู้ ยอมรับ เชื่อถือ และเข้าใจร่วมกัน เช่น เช่น พิธีมอบรางวัลดีเด่นให้แก่พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ แก่องค์การ- วัฒนธรรมย่อย : เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มงาน แผนกงาน เช่น แผนกการตลาดจะแต่งตัวใส่สูท ผูกเนคไท แผนกช่างจะใส่ชุดสีน้ำเงิน- ค่านิยม : เป็นความเชื่อที่สมาชิกในองค์การยอมรับ ยากต่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สมาชิกองค์การรู้ว่า ตนควรปฏิบัติอย่างไรในองค์การนั้น เช่น ค่านิยมในการแสดงความยินดีโดยการเลี้ยงฉลอง การแสดงความอาลัยโดยการเลี้ยงส่งสมาชิกที่ลาออก

EX:วัฒนธรรมองค์การMc Donald ก็ได้สร้างค่านิยมในเรื่องสินค้าที่ต้องมีคุณค่า มีราคาที่เหมาะสม มีความสะอาด และมีบริการที่ดี

หน้าที่ของวัฒนธรรมองค์การ

  1.  เป็นตัวกำหนดบทบาทที่บ่งชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างองค์การ
  2. แสดงความเป็นเอกลักษณ์ให้กับสมาชิกขององค์การ
  3.  ทำให้เกิดความผูกพัน มากกว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
  4.  ช่วยทำให้องค์การเกิดความมั่นคง
  5. ใช้เป็นแนวทางควบคุม กำกับทัศนคติ และพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบหรือขอบเขตที่เหมาะสมข้อเสียของวัฒนธรรมองค์การ (ที่แข็งแรง)

 อุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง : สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การจำเป็นที่จะต้องปรับตัว แต่พนักงานยังคงยึดติดวัฒนธรรมเดิมๆ

 อุปสรรคต่อความหลากหลาย : คนจากหลายวัฒนธรรมมาทำงานร่วมกัน วัฒนธรรมที่เข้มแข็งกว่าจะมีอิทธิพลให้ผู้อื่นคล้อยตาม และอาจเกิดปัญหาเข้ากันไม่ได้

 อุปสรรคต่อการซื้อและการรวมกิจการ : วัฒนธรรมทั้งสององค์การไม่เหมือนกัน เข้ากันไม่ได้ จึงเกิดความขัดแย้ง กลายเป็นอุปสรรคต่อการผสมผสานของวัฒนธรรมการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่

 การคัดเลือก : บุคคลที่มีความคิด ค่านิยม ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์การ การดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง : ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา การขัดเกลาทางสังคม : เป็นกระบวนการปรับตัวให้พนักงานใหม่คุ้นเคยกับ