บทที่ 1 ความหมายของระบบเครือข่าย

Computer Network คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องที่มีความสามารถติดต่อกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

 

Share Disks pace เป็นการใช้งานร่วมกันของเนื้อหาของที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งรวม Hard disk และ CD ROMS (Computer-Disk Read-Only Memory) ซึ่งจะใช้ Hard disk หรือ CD ROMS จากเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ที่เรียกว่า File Server โดย File Server นี้จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (Data) ของ User และ Software ของระบบทั้งหมด รวมทั้งควบคุมการทำงานของระบบ Network ด้วย

 

Share Printer เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals) ที่ใช้งานมากที่สุด โดยเฉพาะในปัจจุบันมี Printer ราคาสูงเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะ Laser Printer และเครื่องพิมพ์สี(Color Printer) ซึ่งมีราคาแพงและจะเป็นที่จะต้องนำมาใช้งานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

Share Communication Devices เป็นอุปกรณ์ สื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ร่วมกัน เช่น Modem ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกันโดยอาศัยสายโทรศัพท์  นอกจาก Modem แล้วอุปกรณ มีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้คือ FAX โดยสามารถที่จะทำการพิมพ์ข้อมูลที่ Workstation ส่วนตัวและส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบ Network ไปที่เครื่อง FAXได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ ลงกระดาษแล้วเดินไปส่ง FAX ที่เครื่อง FAX อื่นๆ อีกต่อไป 

      

Share Software Packages  เป็นการใช้ซอพต์แวร์ต่างๆร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย  ซึ่งเครื่องหลักจะสามารถแชร์วซอพต์แวร์ไปยังเครื่องอื่นๆในระบบเดียวกันให้ ใช้งานเร่วมกันซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ได้

      

Workstation เวิร์กสเตชัน (Workstation) ถ้าแปลก็จะหมายถึง “สถานีงาน” แต่เป็นสถานีงานที่ประกอบกันขึ้นมาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั่นเอง อันที่จริงแล้วเครื่องเวิร์กสเตชันก็ถือเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ซึ่งในสมัยก่อนถือว่ามีความโดดเด่นมาก เพราะคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในสมัยนั้นจะถูกใช้งานในด้านธุรกิจ หรือในบริษัทและองค์กร โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในองค์กรก็จะมีลักษณะเป็นเทอร์มินัล หรือไคลเอ็นต์ ซึ่งไม่ได้มีความสามารถในการประมวลผลทั้งหมดได้เหมือนกับพีซีปัจจุบัน หรือมีประสิทธิภาพต่ำ ทุกสิ่งถูกประมวลผลผ่านเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก เพราะงานส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นการประมวลผลอะไรมากอยู่แล้ว

     

Concurrent User License หมายถึง Software ที่ระบุจำนวน User ที่สามารถใช้งานได้สูงสุดบนระบบ Network เช่น แบบ 20 Copy นั้นหมายถึง User สามารถใช้งาน Software ตัวนี้ สามารถใช้งานได้พร้อมกัน 20 คน

     

Per User License หมายถึง Software ที่จะต้องระบุจำนวน User ลงไปเลยว่าต้องการใช้เท่าใด แต่ในการทำงานจริงๆ แล้วจะใช้กี่คนพร้อมกันก็ได้

    

Share Data หมายถึง การใช้ข้อมูลร่วมกัน  แต่ละคนจะสามรถเรียกใช้ข้อมูลซึ่งกันและกันได้ทันที แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลของแต่ละ User ซึ่งจะสามารถกำหนดได้ว่า User คนใดจะสามารถใช้งานข้อมูลใดได้ถึงระดับใดบ้าง  งานข้อมูลของ User แต่ละคนจะถูกเก็บไว้ในที่เดียวกัน คือ Hard disk ของ File Server

     

Mufti-users หมายถึง User สามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลเดียวกันได้ครั้งละหลายๆ คน

     

E-mail (Electronic Mail)  คือ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่งข้อความจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซึ่ง User แต่ละคนสามารถส่งและรับข้อมูลหรือข่าวสารซึ่งกันและกันได้ โดยผ่านทาง Workstation ของตนเอง

     

Schedule หรือ Group Calendar เป็นโปรแกรมที่รวบรวมปฏิทินรายวันของ User แต่ละคนมารวมกันเป็นราง (Schedule) ของทั้งระบบ ทำให้ผู้จัดการระบบสามารถทราบนัดหมายต่างๆของ User แต่ละคนได้ และวางแผนการทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น Word Perfect office

     

Database เป็นกลุ่มของข้อมูล ที่มีการจัดการเพื่อทำให้ เข้าถึง จัดการและปรับปรุงได้ง่าย  แต่ละคนสามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกันได้พร้อมๆ กัน

    

Database Server  คือ เครื่องบริการข้อมูลที่เปิดให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล ลบ หรือแก้ไข สำหรับโปรแกรมบริการระบบฐานข้อมูลที่นิยมใช้ ได้แก่ MYSQL หรือ Microsoft Access