ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร

ความหมายของการสื่อสาร
            คำว่า  การสื่อสาร (communications)  มีที่มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า  communis หมายถึง  ความเหมือนกันหรือร่วมกัน   การสื่อสาร (communication)    หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้  ประสบการณ์  ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง  ๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม  หรือความจำเป็นของตนเองและคู่สื่อสาร   โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน   บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็น ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล

คุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร
          1.   มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
          2.   มีทักษะในการสื่อสาร
          3.   เป็นคนช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว   และมีความจำดี
          4.   มีความซื่อตรง   มีความกล้าที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
          5.   มีความคิดสุขุม   รอบคอบ
          6.   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
          7.   คิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
          8.   มีความสามารถแยกแยะและจัดระเบียบข่าวสารต่าง ๆ
          9.   มีความสามารถในการเขียนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
         10.  มีศิลปะและเทคนิคการจูงใจคน
         11.  รู้ขั้นตอนการทำงาน
         12.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ที่มา... http://irrigation.rid.go.th/rid17/Myweb/machanical/information%20communication.html