กิจกรรมบทที่  1

ข้อที่ 1  
หากเจ้าของธุรกิจในหน่วยงานมีแรงต่อต้านลึกๆต่อการนำสารสนเทศเข้ามาใช้ อยากทราบว่าท่านอธิบายให้เข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กรอย่างไร

ตอบ  ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจำวัน ชีวิตการทำงานและการดำเนินงานขององค์การต่างๆ จนบางครั้งอาจเปรียบสารสนเทศได้เสมือนกับสายเลือดที่หล่อเลี้ยงการทำงานแทบ ทุกองค์การ
และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ รวมทั้งการทำงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานภาครัฐ ธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ และงานบริการสังคมด้านต่างๆองค์การที่สามารถจัดเก็บสารสนเทศได้ดี ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมจะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการทำงานมากขึ้น อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด

ประโยชน์ที่ได้จากระบบสารสนเทศที่มีต่อการบริหารงานในองค์กรคือ

  1. เพื่อการวางแผน กำหนดเป้าหมายและนโยบายในการบริหารองค์กร
  2. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
  3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์กร
  4. ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง การบริหารงานในองค์กรมีประสิทธิภาพ
  5. ใช้ควบคุมระบบการทำงานในองค์กรให้ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
  6. องค์กรมีมาตรฐานและคุณภาพในการดำเนินงาน ทำให้ได้รับความเชื่อถือ
  7. สร้างโอกาสในการลงทุน ทำให้มีการขยายองค์กรให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น
  8. สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้

ข้อที่2   ให้นักศึกษาคิดค้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการนำนวัตกรรมอะไรมาใช้กระบวนการดังกล่าว นวัตกรรมนั้นส่งผลดีด้านใดคุ้มค่ากับการลงทะเบียนหรือไม่ 

 ตอบ  

ข้อที่ 3  
ยกตัวอย่างการนำไอทีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจในพื้นที่ของท่านที่ยังดำเนินธุรกิจด้วยมือ

ตอบ ในพื้นที่ของดิฉัน มีกลุ่มแม่บ้านรวมตัวทำกล้วยฉาบเพื่อจำหน่ายหารายได้เสริม ดิฉันเห็นกลุ่มแม่นั่งหั่นกล้วยต้องเวลานานมากในการหั่นกล้วย ดิฉันจึงขอนำเสนอเครื่องสไลด์กล้วย