คำถาม

1. งานในชีวิตประจำวันคืออะไร  และมีความสำคัญอย่างไร ?

เป็นงานที่สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว  โดยที่คนในครอบครัวนั้นต้องมีความสามัคคี  มีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และรู้จักหน้าที่ของตนเอง  ซึ่งความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวนั้นมีความแตกต่างกัน  เราจึงควรวางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับหน้าที่  และความสามารถของแต่ละคน  โดยที่คนในครอบครัวนั้นรู้จักแบ่งเบาภาระที่ตนเองสามารถกระทำได้  ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของผู้ใดผู้หนึ่งในครอบครัว  และหน้าที่ที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องช่วยกัน  คือ  การดูและคนชราและเด็กภายในบ้าน โดยการให้ความอบอุ่น  และเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

2. หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชน ?

หน้าที่ต่อสมาชิกในครอบครัวที่สำคัญ  คือ  การแบ่งเบาภาระต่างๆเท่าที่เราสามารถทำได้  เช่น  ช่วยทำความสะอาดบ้าน  ดูแลคนชราและเด็กในบ้าน  ล้างจาน  ทำอาหาร  เป็นลูกที่ดีเชื่อฟังผู้ใหญ่  และมีความกตัญญูรู้คุณคน  เป็นต้น

หน้าที่ที่สำคัญต่อโรงเรียน  คือ  การตั้งใจเรียน  เป็นนักเรียนที่ดี  ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน  มาโรงเรียนตรงเวลา  เชื่อฟังคุณครู  ช่วยสอนการบ้านเพื่อน  เป็นต้น

หน้าที่ที่สำคัญต่อชุมชน  คือ  ทิ้งขยะถูกที่ตามที่กำหนด  ช่วยเหลือสังคม  ทำตัวเป็นประโยชน์  มีน้ำใจต่อทุกคน  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ  เป็นต้น