ตัวอย่าง รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

ของไทเลอร์(วิชัย  วงษ์ใหญ่)

สงัด  อุทรานันท์

Taba

Saylor  and  Alexander

วอล์คเกอร์(สิทธิชัย  เทวธีรัตน์)

กรมวิชาการ(กระทรวงศึกษาธิการ)

กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

ดูรายละเอียดด้านล่าง

http://www.learners.in.th/media/files/363601