ปก สังคมศาสตร์วิจัย

เทียนฉาย กีระนันทน์. (2544)  สังคมศาสตร์วิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ห้า) กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

แนะนำผู้แต่ง

            เทียนฉาย กีระนันทน์ สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Duke University สหรัฐอเมริกา ตำแหน่งปัจจุบัน ศาสตราจารย์ระดับ 11 ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตำแหน่งสำคัญในอดีต เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย  ผลงานวิจัย  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และกำลังคน  เศรษฐศาสตร์ประชากร  การเงินอุดมศึกษา เป็นต้น

            (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน จากหน้าถัดจากหน้าปกรองใน)

 

แนะนำหนังสือ

            ผู้เขียนเจตนาจะให้เป็นตำราในการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย ที่พยายามทำให้เห็นว่า การวิจัยนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยาก เกือบทุกคนสามารถทำวิจัยได้ และมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถคัดแยกระบุงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ มีคุณค่าได้ ซึ่งผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์ในการวิจัยหลายประเภทและหลายรูปแบบ ทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงประจักษ์ งานวิจัยเชิงเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและปฐมภูมิ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต และทุกๆ อย่างประกอบกันเป็นฐานและสาระของหนังสือ

 

แนะนำเนื้อหา

            หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือปกอ่อนสีเขียวอ่อนตัดกับเขียวเข้ม ความหนา  390 หน้า ราคา 280 บาท

หนังสือแบ่งออกเป็น 15 ตอน หรือบท  ได้แก่ 1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย 2.รูปแบบและประเภทของงานวิจัย 3.ขั้นตอนและกระบวนการในการวิจัย 4.การเลือกหัวข้อ หัวเรื่อง และกำหนดปัญหาในการวิจัย 5.ทฤษฎี แนวความคิด และแบบจำลอง 6.สมมติฐานในการวิจัย 7.ข้อมูลและการกำหนดตัวแปร 8.เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 9.แบบสอบถามในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 10.ประชากร ตัวอย่าง และการเลือกตัวอย่าง 11.การวิเคราะห์ข้อมูล  12.การประยุกต์การวิเคราะห์ถดถอยในการวิจัยเชิงประจักษ์ 13.การเสนอรายงานการวิจัย 14.การใช้หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 15.การเขียนข้อเสนอวิจัย

(อ่านเพิ่มเติมจากในเล่ม หน้าสารบัญ)