บทปฏิบัติการที่ 1 การสังเคราะห์ความรู้

จงอ่านเอกสารบทที่1
และประชุมกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้    

ข้อ1.การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์มุ่งเน้นศึกษาหาความรู้ในเรื่องใด ใช้วิธีการศึกษาเหมือนหรือหรือแตกต่างกันอย่างไร มีเป้าหมายของการศึกษาเพื่ออะไร

ข้อ2.วิธีแสวงหาความรู้ของมนุษย์มี 4 วิธี แต่ละวิธีจำแนกเป็นอะไรได้บ้าง  ขั้นตอนวิธีการความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและแนวคิดทางการวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยมีอะไรบ้าง

สรุปคำตอบของกลุ่มลงข้างล่าง

คำตอบข้อ1

....................................

คำตอบข้อ2

....................................