ภาคตะวันตก

2) ภาคตะวันตก ลักษณะภูมิประเทศมีความสัมพันธ์กับประชากรในภูมิภาค ดังนี้

    2.1) เขตทิวเขาและหุบเขา มีทิวเขาทอดแนวมาจากภาคเหนือและเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นประเทศไทยกับสหภาพพม่า ในบริเวณนี้จะมีการบุกรุกทำลายป่าไม้เพื่อนำพื้นที่มาใช้เพาะปลูกพืชไร่ สวนผลไม้ และสร้างเป็นที่พักบริการแก่นักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับในภาคเหนือ โดยในด้านการท่องเที่ยวภาคจะวันตกจะมีทำเลที่ตั้งดีกว่าภาคเหนือในด้านระยะทาง แต่ยังขาดโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกันทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามาก

    2.2) บริเวณที่ราบและที่ราบเชิงเขา ในภาคตะวันตกมีที่ราบแคบๆ อยู่ระหว่างเขตภูเขา มีการเข้าไปจับจองพื้นที่ทำนาและปลูกพืชจำนวนมาก เช่น อ้อย เป็นต้น

    2.3) บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล ภาคตะวันตกมี่ที่ราบชายฝั่งทะเลยาวตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นหาดเลน ต่อเนื่องไปยังบริเวณหาดชะอำซึ่งเป็นหาดทรายลงไปจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยประชาชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านการประมงชายฝั่ง ปลูกพืช เช่น สับปะรด และบริการนักท่องเที่ยวเนื่องจากชายฝั่งด้านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ มีชายหาดที่สวยงามจึงเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

 

ภาคเหนือ