ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics)
คือศาสตร์สารสนเทศที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีทางด้านการสำรวจ  การทำแผนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่บนโลก  ประกอบด้วย
               ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
               การรับรู้จากระยะไกล (RS)
               ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก  (GPS)
เทคโนโลยีทั้งสามประเภทนี้สามารถทำงานเป็นอิสระต่อกัน  หรือสามารถนำมาเชื่อมโยงร่วมกัน  กทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายได้ เช่น กิจการทหาร  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการภัยพิบัติต่างๆ  การวางผังเมืองและชุมชน  หรือแม้นแต่ในเชิงธุรกิจก็ได้มีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์มาประยุกต์ใช้และประกอบการวางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์

Geographic information System
GIS
Remote Sensing :
RS
Global Positioning System :
GPS
           
 ระบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกับค่า
พิกัดทางภูมิศาสตร์และรายละเอียดของ
วัตถุบนพื้นโลก
 การับรู้จากระยะไกล
ระบเก็บสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิวโลก
ด้วยเครื่องรับรู้ ซึ่งติดไปกับดาวเทียม
หรือเครื่องบิน
 ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
เทคโนโลยีที่ใช้กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
โดยอาศัยดาวเทียม สถานีภาคพื้นดิน และ
เครื่องรับจีพีเอส

ระบบสาสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic Information System)