ชื่อผลงานวิชาการ          รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  สำหรับนักเรียนบ้านสันติ1
                                      โรงเรียนบ้านสันติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 2
ชื่อผู้รายงาน                   นายอติศักดิ์  หะยีบือราเฮง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติ
ระยะเวลาดำเนินการ        ปีการศึกษา  2554
                                บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์
               รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  สำหรับนักเรียนบ้านสันติ1  โรงเรียนบ้านสันติ  มีวัตถุประสงค์  เพื่อรายงานบทบาทของผู้บริหาร  ครู  และผู้ปกครองนักเรียน  ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน   เพื่อรายงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียน  เพื่อรายงานนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  และเพื่อรายงานความพึงพอใจของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
วิธีดำเนินการ
               การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากประชากร  ประกอบด้วย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  108  คน  และผู้บริหาร  จำนวน  1  คน  ครู  จำนวน  10  คน และผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  108  คน  รวมทั้งสิ้น  227  คน  โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  5  กิจกรรมคือ  กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน  กิจกรรมเอื้ออาทรพี่สอนน้อง  กิจกรรมเสียงตามสาย  กิจกรรมเที่ยงวันคาราโอเกะ  และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา
               เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  ฉบับที่  1  แบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร  ครู  และผู้ปกครองนักเรียน  ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ฉบับที่  2-6 แบบสอบถามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  จำนวน  5  กิจกรรรม  ฉบับที่  7  แบบประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ฉบับที่  8  แบบสังเกตนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยผู้ปกครอง  หลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   และฉบับที่  9-11 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
               การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม  ฉบับที่  1-7  และฉบับที่ 9-11  โดยการหาค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และฉบับที่  8  โดยการแจกแจงความถี่  และหาค่าร้อยละ(%)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  SPSS
ผลการดำเนินงาน
               ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  สำหรับนักเรียนบ้านสันติ1 มีดังนี้  บทบาทผู้บริหาร  ครู  และผู้ปกครองนักเรียน  ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  พบว่า  ผู้บริหาร  ครู  และผู้ปกครองมีบทบาทในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับมาก  ( =3.88)  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  จำนวน  5  กิจกรรรม  ดังนี้  กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน  พบว่า  มีผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี  ( =4.14 )  กิจกรรมเอื้ออาทรพี่สอนน้อง  พบว่า  มีผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี  ( =4.24)  กิจกรรมเสียงตามสาย  พบว่า  มีผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี  ( =4.31 )  กิจกรรมเที่ยงวันคาราโอเกะ  พบว่า  มีผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี  ( =3.96 )  และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา  พบว่า  มีผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี( =3.99 )  โดยในภาพรวมผลการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้ง  5  กิจกรรมอยู่ในระดับดี  ( =4.13 )  การประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  พบว่า  โดยภาพรวมนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับมาก  ( =4.00)  การสังเกตนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยผู้ปกครอง  หลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  พบว่า  โดยภาพรวมนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านจำนวนมาก  (ร้อยละ 72.41)  ความพึงพอใจของผู้บริหาร  ครู  ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  พบว่า  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ( =4.58)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  พบว่า  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( =4.01)  และความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( =4.12)