ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์  เป็นผู้นำหรือกลุ่มผู้นำระดับสูงที่มีความสามารถในการบริหารจัดการในชั้นเรียน คาดการณ์ มีมุมมองระยะยาวและสร้างความยืดหยุ่นให้องค์การบรรลุเป้าหมาย โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบงานทั้งงานในองค์การและนอกองค์กร ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดสอดคล้องกับทฤษฏีภาวะผู้นำทางการศึกษา คือสามารถแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นความจริงได้ นำไปสู่การปฏิบัติได้ สามารถทำให้บุคคลสนใจและยินดีปฏิบัติตาม ผู้นำเชิงปฏิรูปจะทำงานที่ท้าทายและเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ขององค์การที่นำไปสู่กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อนำไปปรับใช้กับการจัดกระบวนการเรียนการสอนจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามเป้หมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้