ข้าพเจ้าคิดว่า การสื่อสารภายในองค์กรเป็นศูนย์กลางที่ทำให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกัน   ภายในองค์กรประกอบด้วยกันหลายส่วนถึงแม้ว่าภายในองค์กรเองมีการแบ่งย่อยแบ่งสาขาอย่างหลากหลาย  การมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองค์กรที่ดี ซึ่งนำหลักการสื่อสารในองค์กรที่กล่าวว่า ในทุกองค์กรจะมีการสื่อสารเป็น 2 ลักษณะ คือ การสื่อสารที่เป็นทางการ และการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ โดยมีหลักการที่จะทำให้การสื่อสารทั้งสองลักษณะนี้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

            สอดคล้องกับแนวความคิดของ เดฟ ฟรองซีล (Dave Francis ,1987) เกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กรคือ การสื่อสารในองค์กรมีความสาคัญมาก การสื่อสารเปรียบเสมือนสายเลือดในองค์กร ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสื่อสารมีความจาเป็นอย่างมากต่อองค์กร ดังคากล่าวที่ว่า “องค์กร” หมายถึง การรวบรวมทรัพยากรภายในซึ่งถูกทาให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้นด้วยการสื่อสาร  นอกจากนี้ยังได้กล่าวไว้อีกว่า องค์กรบางแห่งประสบความสาเร็จมากกว่าองค์กรอื่น ๆ เพราะพนักงานร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อทาให้เกิดความรู้สึกที่ดี ความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมความพยายามให้เป็นหนึ่งเดียว องค์กรที่เข้มแข็งและมีการตัดสินใจอย่างฉลาด สิ่งเหล่านี้ คือ วัตถุประสงค์ 4 ประการ ที่เป็นพื้นฐานของทฤษฎีการสื่อสารภายในองค์กรนั้นเอง