งานชิ้นที่ 2 (ส่งในคาบเรียน)

1. คิดเป็น คมายถึง

2.บุคคลที่คิดเป็น จะมีลักษณะอย่างไร

3.นักศึกษาสามารถนำหลักการ คิดเป็น ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร