การอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยอนุบาล 1-2 การนับและตัวเลข

 

 ตัวเลขไทย   ตัวเลขอารบิค     ตัวเลขภาษาอังกฤษ

    ๑                    1                              One    

    ๒                    2                              Two

    ๓                    3                             Three

    ๔                    4                              Four

    ๕                    5                              Five

    ๖                    6.                              Six

    ๗                    7                             Seven

    ๘                    8                              eight

    ๙                    9                               nine

    ๑0                  10                               ten

 

สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  การนับและตัวเลข

ชื่อเรื่อง  การนับและการจับใส่ตัวเลข

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เด็กรู้จักการนับจำนวนเลข 1-10  

 2. เพื่อให้เด็กได้รู้จัก1-10 ภาษาอังกฤษ

 3. เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการใส่ตัวเลข 1-10  ลงในแบบฝึกหัด

อุปกรณ์

  1.ฟิวเจอร์บอร์ด  1 แผ่น   

  2.กระดาษสี     

  3.กระดาษ -ปากกาหมึก ดำ                   

  4.แลคซีน 

  5.กาว 

  6.กรรไกร

ขั้นตอนการทำ

   1.นำกระดาษที่เขียน 1-10 ตัวเลขไทย มาติดลงบนฟิวเจอร์ บอร์ด 

   2.ตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมกวาง 14 ซม   ยาว 15  ซม

   3.ตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมกวาง 14 ซม   ยาว 15  ซม ทั้งหมด 20  รูปภาพ

       เส้นพอตัดเสร็จ แล้วก็นำมาติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ติดตามแนวนอน

       เส้น ห่างกัน 2 ซม. 

   4.เสร็จแล้วก็ติดขอบด้วยแลคซีน 1-10 ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 การใช้สอนขั้นตอนการสอน

     1.กล่าวทักทายกับเด็กๆพร้อมสวัสดีตอนเช้าและบอกชื่อหน่วยที่จะสอน

     บอกวัตถุประสงค์ให้เด็กรู้    

   2.เข้าสู่ขั้นนำ ให้เด็กปรบมือช้า-เร็ว 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง เตรียมความพร้อม 

     และร้องเพลง One-Two-Three-Four-Five-Six-Seven-eight- nine-ten 

     ทำท่าทางประกอบ  

   3.พาเด็กนับตัวเลขจากรูปตัวเลขไทย จำนวน1จนถึง10เสร็จแล้วค่อยพา

    เด็กนับ เลขสัญลักษณ์1-10  ทั้งตัวเลขอารบิค ตัวเลขภาษาอังกฤษ One-ten

    4.พาเด็กอ่านตัวเลขไทย   ตัวเลขอารบิค   ตัวเลขภาษาอังกฤษ ให้เด็กจำ

    5.บอกกติกาการเล่นเกมให้กับเด็กรู้ก่อน

    6.ให้เด็กๆจัดเป็นกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แล้วแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 8 คน

      พร้อมให้ เล่นเกมโดยจะแจกแบบฝึกหัดให้เด็กเขียนตัวเลขลงใน

      ช่อง  ...........ว่ามีกี่ตัวให้เขียนตัวเลขไทย  ตัวเลขอารบิค 

      ตัวเลขภาษาอังกฤษ กลุ่มละ  1  แผ่น

      ให้เด็กวิ่งออกมาเขียนอย่างเร็วไว้ตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้ 2 กลุ่ม

       กลุ่มใดทำช้าไม่เสร็จตามการจับเวลา ถือว่าแพ้ เสร็จ

     ประโยชน์ที่ได้รับ

  1.เด็กได้รู้จักการนับจำนวนตัวเลข1-10ทั้งเลขอารบิคและตัวเลขไทย

    ตัวเลขอังกฤษที่ถูกต้อง 

  2.เด็กได้รู้จักการเล่นเป็นกลุ่ม ได้รับความสนุกสนาน

      

        การฝึกให้เด็กเขียนตัวเลขลงในช่อง  ...........ว่ามีกี่ตัว

    

ตัวเลขไทย      วัว    ......๑..... ตัว

ตัวเลขอารบิค    วัว   .......1...... ตัว

ตัวอังกฤษ       วัว …..One .......  ตัว

 

 

 

ตัวเลขไทย    หนู   .......๒ .....ตัว

ตัวเลขอารบิค   หนู  .....2 .....ตัว

ตัวอังกฤษ    หนู  ……Two .... ตัว

          

ตัวเลขไทย    หมี ......  ๓  ..... ตัว

ตัวเลขอารบิค    หมี ...... 3.....ตัว

ตัวอังกฤษ    หมี  …..Three ….ตัว


ตัวเลขไทย    แพะ ......  ๔  ..... ตัว

ตัวเลขอารบิค    แพะ ...... 4.....ตัว

ตัวอังกฤษ     แพะ …..Four ….ตัว

 

 

          

ตัวเลขไทย   เสือ......  ๕  ..... ตัว

ตัวเลขอารบิค   เสือ ...... 5.....ตัว

ตัวอังกฤษ    เสือ …..Five ….ตัว

ตัวเลขไทย    ไก่......  ๖  ..... ตัว

ตัวเลขอารบิค   ไก่ ...... 6.....ตัว

ตัวอังกฤษ      ไก่ …..Six ….ตัว

                    

ตัวเลขไทย   กระต่าย......  ๗  ..... ตัว

ตัวเลขอารบิค   กระต่าย...... 7.....ตัว

ตัวอังกฤษ   กระต่าย…..Seven….ตัว

ตัวเลขไทย   แมว.....  ๘  ..... ตัว

ตัวเลขอารบิค   แมว...... 8.....ตัว

ตัวอังกฤษ   แมว…eight….ตัว

                      

ตัวเลขไทย    เป็ด.....  ๙  ..... ตัว

ตัวเลขอารบิค    เป็ด...... 9.....ตัว

ตัวอังกฤษ    เป็ด…nine….ตัว

 

              

ตัวเลขไทย    สุนัข....  ๑0  ..... ตัว

ตัวเลขอารบิค   สุนัข...... 10.....ตัว

ตัวอังกฤษ    สุนัข…ten….ตัว