สื่อการสอนคณิตฯ เรื่อง การจับคู่และการจัดประเภท

เรื่อง  ดอกไม้พาเพลิน 

เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล 2

สาระสำคัญ

การจับคู่และการจัดประเภทเป็นสิ่งที่ควรสอนให้กับเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก เพราะเด็กทุกคนจะต้องเรียนรู้การจับคู่การจัดประเภท ซื่งการสอนโดยผ่านสื่อถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากและสำคัญต่อเด็กด้วยเพราะเด็กจะเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ลงมือกระทำ ได้สัมผัสและได้เล่นอย่างสนุกสนาน เด็กก็จะสามารถรู้ถึงการจับคู่ การจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเกิดการจดจำที่ดีด้วย

จุดประสงค์

 1. เพื่อฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การจับคู่ภาพเหมือน และจัดประเภทสิ่งที่เหมือนกัน

 2. เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการให้ครบทั้งสี่ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

 3. เพื่อให้เด็กสนุกสนานและมีส่วนร่วมกับสื่ออย่างสร้างสรรค์

วิธีการทำ

อุปกรณ์

 1. กระดาษกล่องลังนม

 2. กรรไกร

 3. กาว

 4. กระดาษสี

 5. ภาพปริ้นสีรูปสัตว์ต่าง ๆ

 6. ไม้ไผ่

 7. กระถาง

 8. โฟม

 9. กาวสองหน้า

ขั้นตอนการทำ

 1. นำกระดาษลังมาตัดเป็นรูปดอกไม้  ประมาณ 12 ดอก (อาจมากกว่านั้นก็ได้ โดยต้องทำเป็นคู่)

 2. นำกระดาษสีมาตัดเป็นรูปดอกไม้เหมือนกันกับกระดาษลัง

 3. นำกระดาษสีที่ตัดเสร็จแล้วมาติดกาวแล้วแปะลงบนกระดาษลังดอกไม้

 4. นำรูปภาพที่ปริ้นแล้วมาติดกาวแล้วแปะลงตรงกลางของดอกไม้ให้เป็นเหมือนเกสร

 5. อีกข้างนำตังเลขมาติดโดยแบ่งเป็นเลขไทย เลข อารบิกเพื่อจับคู่ตัวเลข

 6. ส่วนด้านรูปสัตว์จะเป็นสื่อการจัดประเภท

 7. นำไม้ไผ่ที่เหลาเป็นก้านมาพันก้านจากนั้นนำไปเสียบกับกระดาษโดยทากาวยึดไว้ด้วยป้องกันการหลุด

 8. นำกระถาง 2 อันมาตั้งแล้วนำโฟมมาใส่เพื่อนนำดอกไม้มาปักลงไป โดยกระถางจะแล่งเป็นกระถางสัตว์บก และสัตว์น้ำ

ขั้นตอนการสอน

 1. ครูพาเด็กร้องเพลงเกี่ยวกับสัตว์ปีก และสัตว์บก ต่างกันอย่างไร

 2. ครูให้เด็กช่วยกันบอกว่าที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้าง และเด็ก รู้จักอะไรบ้าง

 3. ครูนำรูปดอกไม้วิเศษมาให้เด็กๆ

 4. ครูให้เด็ก ๆ หลับตา แล้วครูจึงเดินแจกดอกไม้ให้กับเด็ก ๆ คนละดอก แล้วให้เด็กๆบอกว่าตัวเองได้สัตว์อะไร และเลขอะไร

 5. ครูให้เด้กเล่นเกมส์จับคู่ โดยให้เด็ก ๆ ดูเลขที่อยู่ในดอกไม้ว่าเป็นเลขอะไร โดยเลขจะจับคู่ระหว่าเลขไทยกับเลขอารบิกให้เด็กเดินหาคู่แล้วมายืนคู่กัน จากนั้นให้เด็กแต่ละคนบอกว่าตัวเองได้เลขอะไร

 6. ครูให้เด็ก ๆ ดูดอกไม้ด้านที่เป็นรูปสัตว์แล้วนำดอำไม้มาปักลงกระถางโดยแยกเป็นสัตว์บกและสัตว์น้ำ

 7. ครูสรุปให้เด็กฟังว่าสัตว์บกกับสัตว์น้ำต่างกันอย่างไรบ้าง

ประโยชน์

 1. เด็ก ๆ มีความสุขสนุกสนาน

 2. เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจับคู่และการจัดประเภท

 3. เด็ก ๆ ได้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการเข้าสังคมกับเพื่อน ๆ

 4. เด็ก ๆ กล้าคิดกล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง

 5. เด็ก ๆ ได้ฝึกพัฒนาการอย่างครบถ้วน มีประโยชน์ต่อร่างกายสติปัญญา