มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

มนุษยสัมพันธ์ในองค์กรหมายถึง ความสัมพันธ์ของบุคลากรที่อยู่ในแวดล้อมขององค์กรรูปนัย ซึ่งมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในแนวตั้งคือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามลำดับสายงานการบังคับบัญชาและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในแนวนอนคือ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในระดับเดียวกัน และรวมถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อบุคคล กลุ่มบุคคลต่อกลุ่มบุคคลด้วย

วัตถุประสงค์ของมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

-ทำให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือ

-ทำให้พนักงานเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

-ทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน
องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
1.ความแตกต่างของมนุษย์ ซึ่งมีทั้งรูปร่าง เพศผิวพรรณทัศนคติ ค่านิยม อันเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมในการทำงานร่วมกัน
2. แรงขับและแรงจูงใจ เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้คนแสดงพฤติกรรม เพื่อให้ได้รับการตอบสนองความต้องการของตน
3. องค์กรหรือกลุ่ม เป็นศูนย์กลางของการตอบสนองความต้องการต่างๆ ของแต่ละบุคคล
วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
1.สร้างความคุ้นเคยให้เกิดความไว้วางใจ
2.แสดงความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ
3.รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
4. ศึกษาธรรมชาติของเพื่อนร่วมงาน
5. ยอมรับว่าเพื่อนร่วมงานมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
6. ยกย่องชมเชยตามควรแก่โอกาส
7. ไม่วิพากษ์วิจารณ์และไม่ติฉินนินทา
8. ให้เกียรติและยอมรับในศักดิ์ศรีของเพื่อนร่วมงาน
9. มีอารมณ์ขันควรแก่กาลเทศะ
10. เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
เพราะฉะนั้นมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรคือการติดต่อเกี่ยวข้องระหว่าง
บุคคลกับบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม หรือกลุ่มต่อกลุ่ม ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวและเกี่ยวข้องกับการทำงาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้เกิดความรัก ความศรัทธาช่วยเหลือและร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้บรรลุเป้าหมาย