สื่อการสอนคณิตฯจำนวนนับและตัวเลข

เรื่องลากนิ้วนับเลข 

สาระสำคัญ  ความหมาย สัญลักษณ์  จินตนาการ เรื่องราว ทั้งสี่คำนี้เกี่ยวข้องกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมากสำหรับเด็กปฐมวัยการเรียนรู้ของเด็กจะเน้นเริ่มต้นด้วยการรับสัมผัสทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส เข้าใจความหมาย (ต้องมีผู้สอนที่บอกความหมายอย่างถูกต้องด้วย) สื่อการสอนนี้จึงเป็นสื่อการสอนที่บูรณาการเอาเรื่องราวของนิทาน การลากนิ้วตัวเลข การแทนค่าจำนวนนับ มาฝึกให้เด็กเกิดจินตนาการ มีความสุข 

จุดประสงค์

 1. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องจำนวนตัวเลขและจำนวนนับ
 2. เพื่อให้เด็กได้มีจินตนาการในการฟังเรื่องราวผ่านการเล่าเรื่องและเขียนตัวเลข
 3. เพื่อให้เด็กรู้จักแทนค่าตัวเลขจากรูปสัตว์ต่าง ๆ

วิธีการทำ


 1. อุปกรณ์
 2. กระดาษลังนมโรงเรียน
 3. กระดาษวาดรูป
 4. สีเทียน  สีดินสอ
 5. กาว กระดาษเคลือบใส
 6. ห่วง 1 คู่

ขั้นตอนการทำ

 1. นำกระดาษวาดรูปมาวาดรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น รูป หมู สามตัว  แทนเรื่อง ลูกหมูสามตัว แล้วระบายสีให้สวยงาม แล้วตัดออกมาเก็บไว้ก่อน
 2. นำกระดาษวาดรูปมาวาดเป็นพื้นหลัง เช่น วาดเรื่อง ลูกหมูสามตัวก็วาดบ้านและทิวทัศน์ต่าง ๆ ให้สวยงามโดยจะวาดทั้งหมดสิบเรื่อง ก็วาดภาพพื้นหลังนิทาน10เรื่องและสัตว์อีกสิบชนิดเพื่อแทนค่าตัวเลข  และที่สำคัญ นิทานภาพข้างหลังต้องวาดเป็นแบบให้เห็นตัวเลขแล้วให้เด็ก ๆ ดูแล้วลากนิ้วตามไปด้วย
 3. นำรูปสัตว์ที่วาดและตัดออกมาแล้ว  นำไปติดหน้าหลังแผ่นเดียวกันกับนิทานในแต่ละเรื่องโดยรูปสัตว์จำทำเป็นรูปมิติ โดยติดกระดาษลังให้ลอยตัวนูนขึ้น
 4. นำภาพที่ทำครบหมดทั้งสิบชุดมารวมกันแล้วเจาะห่วงใส่โดยทำแกนกลางเหมือนปฏิทินตั้งโต๊ะ
 5. นำไปใช้สอนเด็กได้อย่างมีความสุข

#หมายเหตุ รูปสัตว์ที่ใช้ประกอบด้วย  สุนัข แมว ลูกเป็ด ลูกหมู ผึ้ง ผีเสื้อ ตุ่น คางคก มด  กระต่าย เต่า ลูกเจี๊ยบ

วิธีการใช้สอน

 1. อ่านเรื่องสนุก ๆ ให้เด็ก ๆ ฟัง
 2. นับจำนวนตามเนื้อเรื่อง เช่น ลูกเป็ดสองตัว  ลูกหมูสามตัว เมื่อเด็ก ๆ เห็นจำนวนพร้อมกับตัวเลขก็จะเข้าใจและจดจำได้ดี
 3. ชวนเด็ก ๆ ลากนิ้วตามเรื่องบนเส้นทางเป็นการสร้างความเข้าใจลักษณะตัวเลขเพื่อปูพื้นฐานการเขียน

ประโยชน์

 1. เด็ก ๆ มีความสุข สนุกสนาน มีจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
 2. เพื่อปูพื้นฐานในการเขียนเลขให้เด็ก
 3. เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองทำให้เข้าใจได้ดี จดจำได้แม่น
 4. พัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา