องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

การที่จะมีคุณลักษณะหรือมีองค์ประกอบหลักสำหรับการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ได้
ต้องประกอบไปด้วย

1. การมีจินตนาการ (Imagination) คือ
สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์
รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์
สิ่งที่ได้รับมาจากการ ได้ยิน  ได้ฟัง
การคิดและการปฏิบัติ

2. การมีความยืดหยุ่น(Flexibility)

3. การมีวิสัยทัศน์ (Vision