ความหมายของบทเรียนสำเร็จรูป
บทเรียนสำเร็จรูป เป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งซึ่งสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำว่า “ บทเรียนสำเร็จรูป ” มีคำที่ใช้เรียกกันหลายอย่างทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในภาษาไทย คำที่ใช้กันมาก คือ บทเรียนแบบโปรแกรมและบทเรียนสำเร็จรูป
ส่วนในภาษาอังกฤษนั้นตรงกับคำว่าProgrammed Learning มีผู้เรียกกันหลายอย่าง เช่นProgrammed Instruction , Programmed Learning , Programmed Textbook , AutomatedInstruction , Teaching Machine , Self Instruction , Learning Time Cut by Half ,Instruction Tutoring , Success Guarantee
คำเหล่านี้มีคำที่นิยมใช้อยู่ 2 คำ คือ Programmed Learning และ ProgrammedInstruction
ความหมายของบทเรียนสำเร็จรูปนั้น ได้มีนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของบทเรียนสำเร็จรูปไว้ ดังนี้คือ
ธีระชัย ปูรณโชติ( 2532 ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสอนที่มีการจัดระบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเองด้วยการลงมือประกอบกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉงตามลำดับชั้นที่ละน้อย ๆ มีโอกาสได้รับข้อติชมทันที ก้าวหน้าไปตามความสามารถและความสะดวกของแต่ละคน
บุญชม ศรีสะอาด ( 2537 ) ให้ความหมายว่า เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนด้วยตนเองจะเร็วหรือช้าตามความสามารถของแต่ละบุคคลโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลาย ๆ กรอบ(frames) แต่ละกรอบจะมีเนื้อหาที่เรียบเรียงไว้ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตามลำดับโดยมีส่วนที่ผู้เรียนจะต้องตอบสนองด้วยการเขียนคำตอบซึ่งอาจอยู่ในรูปเติมคำในช่องว่างเลือกตอบ ฯลฯ และมีส่วนที่เป็นเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง ซึ่งอาจอยู่ข้างหน้ากรอบนั้นหรือกรอบถัดไปหรืออยู่ที่ส่วนอื่นของบทเรียนก็ได้
ประทีป สยามชัย (2538) ให้ความหมายของบทเรียนสำเร็จรูปไว้ว่า “ บทเรียนที่จัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักจิตวิทยาให้เด็กมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยให้ประสบความสำเร็จในการเรียนอยู่เสมอ นักเรียนเรียนด้วยตนเอง ไม่ต้องให้ครูสอนหรืออธิบายให้ฟัง อาศัยความสามารถของตนในการเรียนโดยไม่ต้องพึ่งครู”
สนั่น มีขันหมาก ( 2538 ) ได้ให้ความหมายของบทเรียนสำเร็จรูปว่าเป็นสื่อการสอนการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนด้วยตนเอง ด้วยความสามารถของแต่ละบุคคล ด้วยบทเรียนที่มีการกำหนดคำสั่งปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน
บุญเสริม ฤทธาภิรมย์ (2539) ได้อธิบายว่าบทเรียนสำเร็จรูป คือ บทเรียนที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาได้ด้วยตนเอง จะเรียนได้ช้าหรือเร็วก็แล้วแต่ความสามารถของผู้เรียน โดยที่ครูไม่ต้องช่วยเหลือ หรือนั่งอธิบายอยู่อย่างใกล้ชิดครูมีหน้าที่ดูแลจัดหาบทเรียนให้ และให้คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น

( สนใจ ดาวน์โหลดได้ที่ http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/351/903/original_Programmed.docx )